مجله چشم‌پزشکی بینا- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

و

صاحب امتیاز و ناشر: بانک چشم جمهوری اسلامی ایران

و

و

مدیر مسوول و سردبیر: دکتر محمدعلی جوادی

و

و

دبیر فنی و ادبی: دکتر مریم خیام‌زاده

و

ویراستار انگلیسی: دکتر سپهر فیضی

و

امور اجرایی: علی‌اصغر عقدایی

و

رایانه: الهه خاکسار

و

شابک: 6399-1026

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مجله چشم‌پزشکی بینا:
http://binajournal.org/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب