Journal archive for Google Scholar Robot!

Bina Journal of Ophthalmology

مجله چشم‌پزشکی بیناVolume 25, Number 3 (2021-5)


دژنراسیون نئوواسکولار وابسته به سن ماکولا
دژنراسیون نئوواسکولار وابسته به سن ماکولا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشرفت‌های اخیر در تشخیص و درمان خشکی چشم
پیشرفت‌های اخیر در تشخیص و درمان خشکی چشم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Update on Migraine: New Understanding of Pathophysiology and Treatments
میگرن: یافته‌های جدید در پاتوفیزیولوژی و درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Strabismus Surgery in a Case of Inferior Rectus Aplasia with a Relatively Small Amount of Hypertropia
جراحی در یک مورد آپلازی مادرزادی عضله رکتوس تحتانی با بروز هیپرتروپی به مقدار کم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Neuroretinitis, A Benign Phenomenon or An Alarming Sign for a Life-threatening Disorder?
نورورتینیت دوطرفه، رخدادی خوش‌خیم و یا هشداری از یک اختلال کشنده؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Rare Case of Myofibroma of Sclera in an Elderly Patient
گزارش یک مورد نادر میوفیبروم صلبیه در یک بیمار سالمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wolfram Syndrome with Advanced Proliferative Diabetic Retinopathy: A Case Report and Review
معرفی یک بیمار مبتلا به سندرم ولفرام با رتینوپاتی دیابتی پرولیفراتیو پیشرفته: گزارش موردی و مروری بر مطالعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial Endogenous Endophthalmitis after Cataract Surgery
اندوفتالمیت اندوژن احتمالی بعد از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Rare Case of Autosomal Dominant Optic Atrophy “Plus” Syndrome
معرفی یک مورد نادر سندرم آتروفی اپتیک نوع اتوزومال غالب "پلاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiple Orbital Abscess Secondary to Dacryocystitis in an Infant
آبسه اربیتال متعدد ثانویه به داکریوسیتیت حاد در یک شیرخوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Disc Swelling and Exudative Retinal Detachment as Presenting Signs of Hypertensive Chorioretinopathy
تورم دوطرفه سر عصب بینایی به همراه جداشدگی اگزوداتیو شبکیه به عنوان تظاهرات اولیه رتینوپاتی و کوروییدوپاتی ناشی از پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Periocular Xanthogranuloma with Adult‑onset Asthma: A Rare Disorder Associated with Intermediate Uveitis
گزانتوگرانولوم اربیت و پلک همراه با آسم بزرگسالی و یووییت بینابینی و لنفوم هوچکین  
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Choroidal Neovascularization and Angioid Streaks in β Thalassemia
نورگ‌زایی کورویید دوطرفه و Angioid Streaks در بیمار مبتلا به تالاسمی بتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case with Joubert’s Syndrome and Alternating and Lateral Skew Deviations
گزارش یک مورد سندرم ژوبرت همراه با Alternating Skew Deviation و Lateral Skew Deviation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strabismus Surgery in a Case of Near Reflex Substitution for Horizontal Gaze Palsy
نتیجه جراحی یک مورد بیمار مبتلا به جایگزینی رفلکس نگاه نزدیک در فلج افقی نگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Brown Syndrome with Sequential Presentations with a 4-Years Interval
گزارش یک مورد سندرم براون دوطرفه با تظاهر مادرزادی در یک طرف و تظاهر اکتسابی در طرف مقابل با فاصله زمانی 4 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spontaneous Resolution of Macular Lamellar Hole; A Case Report and Review of Literature
بهبود خود به خودی Lamellar Hole Macular، معرفی یک مورد بالینی و بررسی عوامل موثر برآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Accommodation Anomalies
مروری بر اختلالات تطابق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Collagen Cross-linking for Keratoconus: A Review
مروری بر کراس‌لینک کلاژن قرنیه در کراتوکونوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Congenital Nasolacrimal Obstruction
انسداد مادرزادی مجرای نازولاکریمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phosphodiesterase Inhibitors and Eye
مهارکننده‌های فسفودی استرازها و چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How to Start DMEK Step by Step
DMEK را چگونه گام به گام آغاز کنید  
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content and Citations Analysis of Bina Journal of Ophthalmology from 2004 to 2017
تحلیل محتوایی و استنادی مقالات انتشار یافته در فصلنامه علمی و پژوهشی چشم‌پزشکی بینا طی سال‌های 1383 تا 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Effects of Eye-related Factors Caused by the Use of 3 Different Sizes of Smartphone on the Visual Function in Iranshahr Medical Students
تعیین عوامل مرتبط با خستگی چشمی (آستنوپی) ناشی از استفاده از 3 اندازه مختلف تلفن همراه هوشمند برعملکرد بینایی در دانشجویان علوم پزشکی ایرانشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فشار چشم بالا بعد از انجام کراتوپلاستی نافذ در مقابل انجام پیوند لایه‌ای عمیق قدامی در بیماران مبتلا به کراتوکونوس
فشار چشم بالا بعد از انجام کراتوپلاستی نافذ در مقابل انجام پیوند لایه‌ای عمیق قدامی در بیماران مبتلا به کراتوکونوس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ocular Perfusion Pressure among Patients with Chronic Open-angle Glaucoma and Normal Individuals
مقایسه میزان فشار پرفیوژن چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز مزمن و افراد طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temporal Artery Biopsy for Giant Cell Arteritis: A Retrospective Review
نقش بیوپسی شریان تمپورال در تشخیص آرتریت سلول ژانت: نتایج یک مطالعه گذشته‌نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Orbital Tumors during 11 Years in a Referral Center in Iran
اپیدمیولوژی تومورهای حدقه طی 11 سال در یک مرکز ارجاعی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of the Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with b-thalassemia Major
بررسی ضخامت لایه عصبی شبکیه در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intravitreal Bevacizumab with Vitamin D Ssupplementation on Diabetic Macular Edema in Vitamin D Deficient Patients
اثر تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب به همراه مکمل ویتامین D بر ادم ماکولای دیابتی در بیماران با کمبود ویتامین D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exotropia Duane Retraction Syndrome and Facial Asymmetry
سندرم رترکشن دوئن اگزوتروپیک و غیرقرینگی چهره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Esotropic Duane Retraction Syndrome on Facial Appearance
تاثیر سندرم رترکشن دوئن ایزوتروپیک بر ظاهر صورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشگفتار
پیشگفتار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2019-12)


درمان بیماری سروز رتینوپاتی مرکزی
درمان بیماری سروز رتینوپاتی مرکزی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Purtscher’s Retinopathy in a Patient with Falling Down: A Case Report
گزارش بالینی رتینوپاتی پورتچر (Purtscher’s Retinopathy) به دنبال سقوط از ارتفاع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intraconal Orbital Angioleiomyoma: A Case Report and Review of Literature
آنژیولیومیومای اینتراکونال اربیت، گزارش مورد و مرور مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unusual Presentation of Hypertropia in a Case of Anisometropic Heavy Eye Syndrome
گزارش موردی از بروز غیرمعمول هیپرتروپی در سندرم چشم سنگین آنیزومتروپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Managements of Conjunctivochalasis
مروری بر درمان‌های کونژنکتیوشالازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نتایج کارگذاری لنزهای داخل چشمی” دو کانونی، سه کانونی و عمق فوکوس قابل تعمیم “ در عمل جراحی کاتاراکت و مروری بر مطالعات
مقایسه نتایج کارگذاری لنزهای داخل چشمی” دو کانونی، سه کانونی و عمق فوکوس قابل تعمیم “ در عمل جراحی کاتاراکت و مروری بر مطالعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fusion of Different Corneal Parameters to Improve the Diagnosis of Keratoconus
هم‌جوشی پارامترهای مختلف قرنیه جهت بهبود تشخیص بیماری کراتوکونوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Optical Coherence Tomography Angiography Findings in Patients with Branch Retinal Vein Occlusion
بررسی یافته‌های اپتیکال کوهرنس توموگرافی آنژیوگرافی در بیماران مبتلا به انسداد شاخه‌ای ورید شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Acuity Before and After Occlusion Therapy in Children and Adolescents (Aged 5-13 years) Amblyopia
بررسی حدت بینایی قبل و بعد از بستن چشم در بیماران مبتلا به آمبلیوپی در سنین 13-5 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on the Opinion of Ophthalmologists and Optometrists about Amblyopia Treatment Compared to Standard Treatment in Guilan Province
ارزیابی نظر متخصصین چشم و کارشناسان بینایی‌سنجی در مورد درمان آمبلیوپی در مقایسه با درمان استاندارد در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2019-7)


Subretinal Perfluorocarbon Liquid (PFCL) after Vitrectomy; A Case Report And Review of Literature
مایع پرفلوئوروکربن در زیر شبکیه پس از جراحی ویترکتومی، معرفی یک مورد بالینی و مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blindness Due to Hyaluronic Acid Filler Injection: A Case Report and Review of Literature
نابینایی پس از تزریق فیلرهیالورونیک اسید: گزارش مورد و مرور مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sclopetaria; Systematic Review and Case Report of the Prognosis and Treatment Mechanism
Sclopetaria، معرفی یک مورد بالینی و مرور نظام‌مند در مورد سازوکار، پیش آگهی و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cigarette Smoking and Pachymetry and Specular Microscopy Parameters of Cornea; A Systematic Review and Meta-analysis
اثر سیگار بر روی پارامترهای پاکی‌متری و اسپکولار میکروسکوپی قرنیه؛ یک مرور نظام‌مند و فراتحلیل (متاآنالیز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Depression and Quality of Life in Patients with Glaucoma
افسردگی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به گلوکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidental Ocular Trauma by Pencil and Pen in Children
صدمات چشمی ناشی از مداد و خودکار در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Age-related Cataracts in Population Older than 40 Years in Iranshahr
شیوع کاتاراکت وابسته به سن در جمعیت بالای 40 سال شهرستان ایرانشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نتایج بینایی و انکساری پس از جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون در بیماران مبتلا به کراتوکونوس
نتایج بینایی و انکساری پس از جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون در بیماران مبتلا به کراتوکونوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نتایج درازمدت پیوند کراتولیمبال آلوگرفت در موارد مزمن و تاخیری صدمات چشمی ناشی از گاز خردل
نتایج درازمدت پیوند کراتولیمبال آلوگرفت در موارد مزمن و تاخیری صدمات چشمی ناشی از گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2020-1)


Unilateral Periorbital Edema Secondary to Sarcoid Parotiditis
لنفادم یک‌طرفه اطراف چشم همراه با پاروتیدیت ناشی از سارکوییدوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ciliary Body Tuberculosis Presenting with Attacks of Acute Intraocular Pressure Rise
تظاهر بیماری سل در جسم مژگانی به صورت حملات افزایش فشار چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Congenital Primitive Neuroectodermal Tumor (PNET) of the Orbit
گزارش یک مورد تومور نوراکتودرمال اولیه (Primitive neurectodermal tumor, PNET) مادرزادی حدقه چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iraq-Iran War-related Intraocular Foreign Body Injuries in Veterans
مروری بر آسیب‌های چشمی ناشی از اجسام خارجی داخل چشمی در جانبازان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و پیامد بینایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Augmented Fascia Temporalis Sling for Paralytic Ectropion; a Triple Surgery
جراحی تقویت شده اسلینگ پلک تحتانی توسط فاشیای تمپورالیس عمقی برای اصلاح اکتروپیون فلجی اکتسابی (جراحی سه‌گانه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Strabismus Surgery on Lid Fissure Alteration
تاثیر عمل جراحی انحراف چشم بر روی شکاف پلکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Incidence of Macular Edema in Patients with Multiple Sclerosis Treated with Fingolimod
بررسی میزان بروز ادم ماکولار در بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد (مالتیپل اسکلروزیس) تحت درمان با داروی Fingolimod
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Finding of Cornea after Collagen Cross-Linking Using Riboflavin and Ultraviolet A in Rabbit
بررسی تغییرات بافتی قرنیه خرگوش بعد از عمل کلاژن کراس لینکینگ با اشعه ماورا بنفش و ریبوفلاوین A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر بر دفع و شکست پیوند و تغییرات سطح چشم و قرنیه به دو روش پیوند نفوذی در مقایسه با لاملار عمیق قدامی در مبتلایان به قوزقرنیه در مرکز پزشکی لبافی‌نژاد تهران طی سال‌های 95-1385
عوامل موثر بر دفع و شکست پیوند و تغییرات سطح چشم و قرنیه به دو روش پیوند نفوذی در مقایسه با لاملار عمیق قدامی در مبتلایان به قوزقرنیه در مرکز پزشکی لبافی‌نژاد تهران طی سال‌های 95-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2019-5)


Solar Retinopathy Following Methamphetamine Abuse
رتینوپاتی خورشیدی به دنبال سومصرف متامفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Peripapillary Intrachoroidal Cavitation and Optic Pit in a Case of High Myopia and Glaucoma
معرفی یک مورد کوروییدال اسکیزیس دور عصب همراه گلوکوم و سوراخ سر عصب در یک بیمار مبتلا به نزدیک‌بینی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rho Kinase Inhibitors as a Novel Treatment for Glaucoma and Ocular Hypertension
مهارکننده‌های Rho کیناز: درمانی جدید برای گلوکوم و هیپرتانسیون چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effect of 10% Trichloroacetic Acid Injection in Conjunctival Inclusion Cysts
تزریق داخل ضایعه تری‌کلرواستیک اسید 10 درصد در درمان کیست‌های ملتحمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Normal Choroidal Thickness in Rasht Using SD-OCT EDI Imaging
ارزیابی ضخامت کورویید طبیعی با استفاده از تصویربرداری Heidelberg Retina Angiography2 Spectral Domain Ocular Coherent Tomography Enhanced Depth Imaging (HRA2 SD-OCT EDI) در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کلویید اولیه قرنیه
کلویید اولیه قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-term Outcome of Limbal Stem Cell Transplantation for the Management of Total Limbal Stem Cell Deficiency due to a Chemical Burn
پیامد طولانی‌مدت پیوند سلول‌های بنیادی لیمبال در درمان نقص کامل سلول‌های بنیادی لیمبال ناشی از آسیب شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

دلایل شرکت چشم‌پزشکان در برنامه‌های آموزش مداوم
دلایل شرکت چشم‌پزشکان در برنامه‌های آموزش مداوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2019-3)


Clinical Approaches of Retinal Diseases in Pregnancy
رویکردهای بالینی بیماری‌های شبکیه در بارداری‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Congenital Upper Eyelids Ectropion in Case of Bilateral Cleft Lip and Palate
اکتروپیون مادرزادی دوطرفه پلک فوقانی در کودک با شکاف کام و لب دوطرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Normal Exophthalmometric Values in Iranian Population: A Systematic Review and Meta-Analysis
بررسی مقادیر طبیعی اگزوفتالمومتری در جمعیت ایرانی: مطالعه مرور نظامند و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Causes of Corneal Re-graft during 5 Years at Khalili Hospital, Shiraz
فراوانی علل پیوند مجدد قرنیه طی پنج سال در بیمارستان خلیلی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Central Corneal Thickness Measured through Pentacam, OCTCasia2, and Orbscan IIz in Normal Individuals
مقایسه ضخامت مرکزی قرنیه اندازه‌گیری‌شده به وسیله Pentacam، 2OCTCasia، Orbscan IIz در افراد طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Bone Changes in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome
بررسی تغییرات استخوانی در بیماران مبتلا به سندرم سودواکسفولیاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effects and Side Effects of Ropivacaine with Xylocaine-Adrenaline Combination Injection in Upper-lid Blepharoplasty
مقایسه اثر و عوارض دارویی تزریق موضعی روپی‌واکایین با ترکیب زایلوکایین- آدرنالین در بلفاروپلاستی پلک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2018-12)


Pain in the Normal Eye
درد در چشم طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Superficial Orbital Rim Osteoma Presented as Palpable Nodules
گزارش یک مورد استئومای سطحی اربیت به صورت دو ندول برجسته قابل لمس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retinopathy of Prematurity
رتینوپاتی نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه ضخامت پیوند اندازه‌گیری‌شده توسط بانک چشم با ضخامت اندازه‌گیری‌شده بعد از عمل DSAEK
مقایسه ضخامت پیوند اندازه‌گیری‌شده توسط بانک چشم با ضخامت اندازه‌گیری‌شده بعد از عمل DSAEK
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Asphericity and High-order Aberration Changes, before and after Optimized PRK with Wavelight Allegretto EX500 and Technolas Teneo 317 Lasers in Myopic-astigmatic Patients
مقایسه تغییرات آسفریسیتی و ابیراهی‌های رده‌بالا، قبل و بعد از عمل PRK بهینه‌سازی شده برای جبهه موج در بیماران نزدیک‌بین آستیگمات عمل شده با دستگاه لیزر ویولایت Allegretto EX500 و دستگاه لیزر 317Technolas Teneo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر برداشتن بخیه بر روی قدرت انکساری و انحنای بافت پیوند بعد از جراحی DALK در بیماران مبتلا به کراتوکونوس
تاثیر برداشتن بخیه بر روی قدرت انکساری و انحنای بافت پیوند بعد از جراحی DALK در بیماران مبتلا به کراتوکونوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orbital Steroid Injection for Active Thyroid Ophthalmopathy Resistant to or Dependent on Systemic Steroids
تزریق رتروسپتال استرویید در بیماران مبتلا به افتالموپاتی تیرویید وابسته یا مقاوم یا دچار عارضه پردنیزولون خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serum Vitamin D Level in Patients with Dry Eye Syndrome
ارزیابی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به سندرم خشکی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع آلودگی مژه‌ها با گونه‌های دمودکس در مبتلایان به بلفاریت مزمن
شیوع آلودگی مژه‌ها با گونه‌های دمودکس در مبتلایان به بلفاریت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2019-2)


-
افت بینایی به دنبال جراحی‌های چشمی و غیرچشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Persistent Chemosis after Upper Lid Blepharoplasty and Present a New Technique for its Treatment: A Case Report
گزارش یک مورد کموزیس پایدار ملتحمه به دنبال جراحی بلفاروپلاستی پلک بالا و ارایه یک روش جدید درمان آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optical Coherence Tomography Angiography in Glaucoma
اپتیکال کوهرنس توموگرافی آنژیوگرافی در گلوکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathologic and Demographic Evaluation of Pterygium in Shafa Hospital, Kerman
بررسی جمعیت‌شناسی و آسیب‌شناسی بیماری ناخنک در بیمارستان شفای کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی میکروبی لنز تماسی نرم پانسمانی مورد استفاده در درمان نقص پایدار اپی‌تلیوم قرنیه
بررسی آلودگی میکروبی لنز تماسی نرم پانسمانی مورد استفاده در درمان نقص پایدار اپی‌تلیوم قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Aberrations Changes after Implantable Collamer Lens Implantation for High Myopic Astigmatism
تغییرات ابیراهی‌های رده بالای چشمی بعد از استفاده از لنزهای ICL در بیماران نزدیک‌بینی آستیگمات بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تثبیت عیب انکساری بعد از پیوند لایه‌ای عمیق قدامی در بیماران مبتلا به قوزقرنیه
تثبیت عیب انکساری بعد از پیوند لایه‌ای عمیق قدامی در بیماران مبتلا به قوزقرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Intravitreal Bevacizumab for the Treatment of Zone I Type 1 Retinopathy of Prematurity
تاثیر بواسیزوماب داخل زجاجیه‌ای در درمان رتینوپاتی نوزادان نارس Zone I type I
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined Intravitreal Bevacizumab and Tissue Plasminogen Activator for Treatment of Retinal Vascular Diseases
تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب و فاکتور فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی برای درمان بیماری‌های عروقی شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2018-6)


-
یووییت و اسکلریت سلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bone Erosion as a Rare Presentation of Orbital Cavernous Hemanioma
گزارش یک مورد نادر همانژیوم کاورنوس اربیت با خوردگی استخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Cicatricial Pemphigoid (OCP)
پمفیگویید اسکاردهنده چشمی (OCP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Retinal Pigmented Epithelium cells (hRPE) Potential for Retinal Regeneration Induction Trough Simulating Retinal Vascular Membrane (RVM) Using Fibrin Sealant Scaffold
پتانسیل القای بازسازی شبکیه توسط سلول‌های اپیتلیوم پیگمانته شبکیه چشم انسان (hRPE) از طریق شبیه سازی غشای عروقی شبکیه (RVM) با استفاده از چسب فیبرینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lateral Rectus-Medial Rectus ::union:: Surgery: A New Surgical Technique for Treatment of Total Third Nerve Palsy
پیوند عضله راست خارجی به عضله راست داخلی: روش جدید جراحی در درمان استرابیسم ناشی از فلج کامل عصب زوج سوم مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pentacam Indices Affecting Elevation Difference of Cornea in Patients with Mild and Moderate Keratoconus
بررسی همبستگی بین شاخص‌های اندازه‌گیری شده توسط پنتاکم با Elevation Difference قرنیه در بیماران با کراتوکونوس خفیف و متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Trans-epithelial Photorefractive Keratectomy with Conventional Photorefractive Keratectomy for the Treatment of Low to Moderate Myopia
مقایسه روش فتورفرکتیو کراتکتومی ترانس اپی‌تلیال با روش فتورفرکتیو کراتکتومی معمول برای درمان نزدیک‌بینی خفیف تا متوسط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ruthenium-106 Plaque Brachytherapy in Patients with Recurrent Ocular Surface Squamous Neoplasia
نتایج براکی‌تراپی با پلاک روتنیوم 106 (RU-106) در درمان بیماران مبتلا به عود نئوپلازی سلول سنگفرشی ملتحمه و قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual and Anatomical Outcomes of Pars Plana Vitrectomy for Dropped Intraocular Lens
نتایج بینایی و آناتومیک جراحی پارس پلانا ویترکتومی در بیماران دچار جابه‌جایی لنز داخل چشمی به داخل فضای زجاجیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2018-3)


افزایش ایدیوپاتیک فشار درون جمجمه (IIH)
افزایش ایدیوپاتیک فشار درون جمجمه (IIH)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

متاستازهای داخل چشمی،
متاستازهای داخل چشمی،
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Cicatricial Conjunctivitis in Lichen Planus: A Case Report
کونژنکتیویت سیکاتریسیل در لیکن‌پلان: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cavernous Hemangioma of Lower Eyelid: A Case Report
معرفی یک مورد همانژیوم کاورنوس پلک تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Interpretive Structural Model of the Quality Services to Cataract Patients
مدل ساختاری تفسیری کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران مبتلا به آب‌مروارید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Repeatability and Similarity of Biometric Measurements by a New Swept-source Optical Coherence (OA 2000) and the Partial Coherence Interferometry Device (IOL Master) as Reference
تکرارپذیری و میزان تشابه اندازه‌گیری‌های بیومتری توسط دستگاه swept source optical coherence (OA2000) و partial coherence interferometry (IOL Master) به عنوان مرجع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impression Cytology in the Diagnosis of Ocular Surface Melanocytic Lesions
کاربرد سیتولوژی ایمپرشن در تشخیص ضایعات ملانوسیتی سطح چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Nasolacrimal Duct Obstruction in Patients Undergoing Cataract Surgery
فراوانی انسداد مجرای اشکی در بیماران کاندید عمل جراحی کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site of Trabeculectomy Failure: A Surgical Revision of Failed Trabeculectomy
بررسی محل شکست ترابکولکتومی در جراحی بازبینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2017-10)


Oseltamivir (Tamiflu)-induced Bilateral Ciliochoroidal ‎Effusion and Angle Closure Glaucoma: What Type of ‎Idiosyncratic Reaction?‎
افیوژن جسم مژگانی و کورویید و گلوکوم زاویه بسته دوطرفه متعاقب مصرف ‌Oseltamivir (Tamiflu)‎‌ واکنش دارویی ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iatrogenic Medial Rectus Loss: A Case Report ‎
گزارش یک مورد اصلاح‌ دررفتگی ‌‎(Loss)‎‌ ایاتروژنیک عضله رکتوس داخلی به دنبال جراحی اگزوتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Upcoming Methods and Specifications of Continuous ‎Intraocular Pressure Monitoring Systems for Glaucoma
روش‌های پیش رو و ویژگی‌های سیستم‌های کنترل فشار مداوم داخل چشم در گلوکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Visual Abnormalities in Deaf Boys’ in Tehran
شیوع ناهنجاری‌های بینایی در دانش‌آموزان ناشنوای پسر شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characteristics of Posterior Corneal Astigmatism in Different Stages of Keratoconus
مقایسه مشخصات آستیگماتیسم خلفی قرنیه در مراحل مختلف قوزقرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Graft after Cultivated Oral Mucosal Epithelial ‎Transplantation for Visual Rehabilitation in Chemical Burn
پیوند قرنیه بعد از پیوند اپی‌تلیوم مخاط دهانی کشت داده شده برای بازتوانی بینایی در سوختگی شیمیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Platelet Growth Factors on Restoration of Amniotic ‎Membrane Cells after Freezing Process
اثر فاکتورهای رشد پلاکتی بر احیای سلول‌های غشای آمنیوتیک بعد از فرآیند انجماد غشا آمنیوتیک و بر سلول‌های ‌بنیادی لیمبال کشت داده شده روی غشا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Water Drinking Test: Intraocular Pressure Changes after ‎Tube Surgery and Trabeculectomy
تست نوشیدن آب: تغییرات فشار چشم بعد از جراحی تیوب و ترابکولکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-term Outcomes of Trabeculectomy with Intratenon ‎Injection of MMC versus Conventional Method
نتایج کوتاه‌مدت ترابکولکتومی همراه با تزریق زیرتنون میتومایسین ‌C‌ در مقایسه با روش متداول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Visual Field Changes after Trabeculectomy in ‎Patients with Glaucoma
بررسی تغییرات میدان بینایی پس از عمل ترابکولکتومی در بیماران مبتلا به گلوکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اهوازی، پزشک نام‌آور ایران
اهوازی، پزشک نام‌آور ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2017-7)


تصویربرداری اتوفلورسانس شبکیه
تصویربرداری اتوفلورسانس شبکیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه‌هایی درباره انسداد وریدی شبکیه
تازه‌هایی درباره انسداد وریدی شبکیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Orbital and Periorbital Emphysema Caused by Compressed-‎air Injury without Orbital Wall Fracture: A Case Report
آمفیزم اربیت و بافت‌های اطراف آن به دنبال آسیب با هوای فشرده بدون شکستگی اربیت، گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Glistenings and Surface Light Scattering in Intraocular ‎Lenses
درخشش و پخش نور در لنزهای داخل چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Self-Efficacy and Resilience on Supportive ‎Familial Relationships in the Patients who Candidate for ‎Corneal Transplantation or Keratoplasty
بررسی خودکارآمدی‎ ‎و‎ ‎تاب‌آوری‎ ‎در‎ ‎روابط‎ ‎حمایتگر‎ ‎خانواده‎ ‎در‎ ‎بیماران کاندید‎ ‎پیوند‎ ‎قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Can Acupuncture Therapy on Patients with Retinitis-Pigmentosa
اثر طب سوزنی بر رتینیت پیگمنتوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Amplitudes of Fusional Vergence in Patients ‎with Asthenopic and Asymptomatic Near Exophoria
مقایسه دامنه فیوژنال ورژنس در بیماران با خستگی چشم (آستنوپی) و اگزوفوریا در نزدیک بدون علامت ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two Methods for Treatment of Primary ‎Pterygium: Amniotic Membrane Transplantation plus ‎Intraoperative Mitomycin C against Conjunctival Rotational ‎Autograft plus Intraoperative Mitomycin C
مقایسه دو روش عمل جراحی ناخنک اولیه: پیوند پرده آمنیوتیک به همراه میتومایسین ‌C‌ حین عمل در مقابل پیوند ‌چرخشی ملتحمه به همراه میتومایسین ‌C‌ حین عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Pterygium in Ilam Province, Iran
عوامل خطر ناخنک در استان ایلام، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photorefractive Keratectomy Eyes for Preparation of Pre-cut ‎Endothelial Keratoplasty Tissues
تهیه بافت های از پیش برش داده شده برای کراتوپلاستی اندوتلیال از کره های چشم اهدایی با سابقه عمل جراحی کراتکتومی فوتورفراکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Fibrin Glue on Morphological ‎Changes in Human Eye RPE Cells
بررسی اثر چسب فیبرینی بر تغییرات مرفولوژیکی سلول های RPE چشم انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ناخنک و روش های درمان جراحی آن
ناخنک و روش های درمان جراحی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2017-4)


انسداد مجرای اشکی مادرزادی
انسداد مجرای اشکی مادرزادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه‌های کراتیت آکانتوموبایی: تشخیص، درمان و نتایج
تازه‌های کراتیت آکانتوموبایی: تشخیص، درمان و نتایج
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Stromal Graft Rejection after Uneventful Deep Anterior Lamellar Keratoplasty that Mimics Endothelial Rejection
بروز تظاهرات مشابه در واکنش‌های دفع اندوتلیال در دفع استرومایی پیوند قرنیه پس از کراتوپلاستی لاملار عمیق قدامی بدون عارضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Primary Orbital Mesenchymal Chondrosarcoma, A Case Report
گزارش یک مورد کندروسارکوم مزانشیمال اولیه اربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimized Wavefront versus Topography-guided Customized Ablation for Compound Myopic Astigmatism: A Prospective Randomized Clinical Trial
مقایسه پروفایل Wavefront Optimized و Topography-Guided Customized Ablation برای اصلاح نزدیک‌بین آستیگماتیسم مرکب: یک کارآزمایی بالینی تصادفی آینده‌نگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Additive Effect of Erythropoietin on Conventional Treatment of Methanol Induced Toxic Optic Neuropathy
اثر اریتروپویتین به عنوان درمان مکمل در نوروپاتی عصب بینایی ناشی از متانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Surgical Technique for Excision of Orbital and Periorbital Cavernous Hemangioma: A 15 Year Experience and Epidemiology of Affected Cases
تکنیک جدیدی در جراحی همانژیوم کاورنوس حدقه و اطراف آن: تجربه‌ای 15 سال همراه با گزارش جمعیت‌شناسی بیماران مبتلا 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Alternate Occlusion on Controlling Intermittent Exotropia in Children
تاثیر تجویز بستن متناوب چشم‌ها در کنترل انحراف اگزوتروپیای گهگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Inferior Oblique Myectomy with Anterior Transposition on Inferior Oblique Over-action and DVD
مقایسه اثر مایکتومی عضله مایل تحتانی با جا‌به‌جایی قدامی آن بر پرکاری عضله مایل تحتانی و DVD
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Cycloplegia with Cyclopentolate 1% on Corneal Parameter and Refractive State of the Eye
تغییرات رفرکشن و پارامترهای قرنیه بعد از سیکوپلژی با سیکلوپنتولات 1 درصد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2017-1)


The Effect of Abnormal Head Posture on Facial Deformation
تاثیر موقعیت غیر طبیعی سر در ایجاد آسیمتری چهره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Limbal Mass as a Presentation of Parotid Gland Undifferentiated Carcinoma
توده لیمبوس به عنوان علامت اولیه بروز کارسینوم تمایزنیافته غده پاروتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Endophthalmitis after Keratoprosthesis Implantation in a Patient with Stevens-Johnson Syndrome
اندوفتالمیت پس از عمل ایمپلنت کراتوپروستزیس در بیماری با سندرم استیونس جانسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Use of Donated Scleral Tissue in the Management of Ocular Disorders
مروری بر استفاده از بافت صلبیه اهدایی در درمان بیماری‌های چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adiponectin versus Bevacizumab in Decreasing Corneal Neovascularization
کاربرد قطره آدیپونکتین در مقایسه با قطره بواسیزوماب در بهبود نورگ‌زایی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparisons of Pterygium Removal Surgery Using Free Conjunctival Autograft versus Amniotic Membrane Transplantation
مقایسه نتایج دو روش جراحی ناخنک: اتوگرافت ملتحمه ای آزاد در مقایسه با پیوند غشا آمنیوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکار بالینی پیش‌گیری، تشخیص و درمان آسیب‌های چشمی زودرس و تاخیری ناشی از تماس با گاز خردل
راهکار بالینی پیش‌گیری، تشخیص و درمان آسیب‌های چشمی زودرس و تاخیری ناشی از تماس با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological Evaluation of Rabbit Retina Exposed to Continuous versus Intermittent Ultraviolet Irradiation
مطالعه هیستوپاتولوژی شبکیه خرگوش تحت تاثیر اشعه مداوم و متناوب فرابنفش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Polymorphisms of Rs4151667(L9H) CFB Gene and Age-Related Macular Degeneration in a Population in the North West of Iran
ارتباط بین پلی‌مورفیسم rs4151667(L9H)‍ ژن CFB با بیماری AMD در جمعیت شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 3-dimentional Televisions on Accommodation Facility
بررسی اثر استفاده از تلویزیون‌های سه‌بعدی بر سهولت تطابقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Different Types of Strabismus among Strabismic Patients Presenting to a Tertiary Referral Center
شیوع انواع استرابیسم در بیماران مبتلا به استرابیسم مراجعه‌کننده به یک بیمارستان ریفرآل نوع سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

چشم‌پزشکی از کتاب الحاوی رازی و مقایسه آن با دانش نوین پزشکی
چشم‌پزشکی از کتاب الحاوی رازی و مقایسه آن با دانش نوین پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2016-10)


کراس‌ لینکینگ قرنیه
کراس‌ لینکینگ قرنیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Implications of Azithromycin in Ophthalmology: A Review
مروری بر برخی کاربردهای آزیترومایسین در چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Iranian Ophthalmologic Scientific Productions in Web of Science (WOS) Database
بررسی تولیدات علمی چشم‌پزشکی ایران در پایگاه استنادی علوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Mental Health on the Basis of Early Maladaptive Schemas Considering Intermediary Role of Worry in Patients with Severe Visual Deficits
پیش‌بینی سلامت روان بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار با توجه به نقش واسطه‌ای نگرانی در بیماران دارای نقایص شدید بینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occult Hepatitis B Virus Infection among Cornea Donors in the Central Eye Bank of Iran
شیوع عفونت پنهان با ویروس هپاتیت B در میان اهداکنندگان قرنیه در بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Palpebral Fissure Height after Lateral Rectus Muscle Recession with and without Intermascular Septum Dissection: A Prospective Interventional Cohort Study
تغییرات ارتفاع شکاف پلکی به دنبال (recession) عضـله رکتـوس خـارجی بـا و بـدون جداکردن دیواره بین عضلانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Loteprednol 0.5% versus Fluorometholone 1.0% on Intraocular Pressure after Photorefractive Keratectomy (PRK)
مقایسه اثر لوتپردنول 5/0 درصد با فلورومتولون 1/0 درصد در افزایش فشار داخل چشم متعاقب جراحی کراتکتومی فتورفراکتیو (PRK)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Visual Outcomes in Customized versus Conventional Ablation for Correction of Astigmatism by PRK
مقایسه نتایج بینایی کراتکتومی فوتورفرکتیو به روش تراش ویژه و تراش عادی در بیماران با عیب انکساری آستیگماتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Biomechanical Properties in Pseudoexfoliation Syndrome
ویژگی‌های بیومکانیکی قرنیه در مبتلایان به سندرم سودواکسفولیاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in Anterior Segment Biometric Properties Following Implantation of Posterior Chamber Phakic Intraocular Collamer Lens (ICL): Conventional vs. Aquaport ICL
مقایسه تغییرات بیومتریک اتاقک قدامی چشم به دنبال کارگذاری لنز فیکیک کلامر اتاق خلفی: با و بدون سوراخ مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2016-10)


رتینوپاتی نوزادان نارس دیدگاههای تازه در تشخیص و درمان
رتینوپاتی نوزادان نارس دیدگاههای تازه در تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر تازه‌های انوکلئاسیون و اویسراسیون و اگزنتراسیون اوربیت
مروری بر تازه‌های انوکلئاسیون و اویسراسیون و اگزنتراسیون اوربیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیانیه آکادمی چشم‌پزشکی آمریکا توصیه‌هایی برای غربال‌گری رتینوپاتی کلروکین و هیدروکسی‌کلروکین (بازنگری 2016)
بیانیه آکادمی چشم‌پزشکی آمریکا توصیه‌هایی برای غربال‌گری رتینوپاتی کلروکین و هیدروکسی‌کلروکین (بازنگری 2016)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Outcomes after Implantation of an Indigenous Version of Pintucci Keratoprosthesis
نتایج بالینی ایمپلنت با یک کراتوپروستزیس بومی بازسازی شده Pintucci (گزارش مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-VEGF Therapy in Choroidal Neovascularization Associated with Angioid Streaks in a Patient with Pseudoxanthoma Elasticum
درمان با عوامل ضدرگ‌زایی داخل زجاجیه‌ای در نورگ‌زایی مرتبط با آنژیویید استریکس در یک بیمار سودوگزانتوم الاستیکوم (گزارش مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

درمان ادم ماکولای سیستویید سودوفاکیک
درمان ادم ماکولای سیستویید سودوفاکیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Diabetic Retinopathy Clinical Practice Guidelines; Customized for Iranian Population
راهنمای بالینی رتینوپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Single Pass Technique Using 400μm versus 350μm Microkeratome Head for Preparation of Donor Endothelial Keratoplasty Lenticules from Fresh Whole Eyes
تهیه لنتیکول خلفی برای عمل کراتوپلاستی اندوتلیال از گلوب دهندگان در روش تک‌گذر با استفاده از تیغه میکروکراتوم 400 میکرونی در مقایسه با تیغه 350 میکرونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Enucleation at Feiz Hospital in 2011-2014
توزیع فراوانی علل تخلیه چشم در مراجعین بیمارستان فیض اصفهان در سال‌های 1393- 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Outcomes after Primary Iris Claw Artisan intraocular Lens Implantation during Complicated Cataract Surgery
نتایج بینایی کارگذاری لنز آرتیزان در بیماران با جراحی کاتاراکت همراه با عارضه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Systemic Malformations and Chromosomal Anomalies among Patients with Anophthalmia, Microphthalmia and Coloboma
بررسی اختلالات سیستمیک و ناهنجاری‌های کروموزومی در بیماران مبتلا به آنوفتالموس، میکروفتالموس و کلوبوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Results of Ahmed Glaucoma Valve Implantation in Pediatric Glaucoma at Labbafinejad Medical Center
نتایج جراحی کارگذاری دریچه احمد در گلوکوم کودکان در بیمارستان شهید لبافی‌نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of IL-1βConcentration of Tear between Cases with Primary Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction and Cases without Nasolacrimal Duct Obstruction
مقایسه سطح سایتوکین IL-1β اشکی در بیماران مبتلا به انسداد اولیه اکتسابی مجرای نازولاکریمال با موارد بدون انسداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Safety of Intravitreal Anti Connective Tissue Growth Factor Neutralizing Antibody
تعیین حداکثر غلظت ایمن تزریق داخل ویترهAnti-CTGF Neutralizing Antibody در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2016-4)


تشخیص و درمان سوراخ ماکولا
تشخیص و درمان سوراخ ماکولا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون‌های تشخیصی در نوروافتالمولوژی
آزمون‌های تشخیصی در نوروافتالمولوژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص و درمان زخم و ذوب شدن غیرعفونی قرنیه
تشخیص و درمان زخم و ذوب شدن غیرعفونی قرنیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Optic Disc Duplication
دوپلیکاسیون دیسک اپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exotropic Mobius Syndrome: Report of Three Cases and Literature Review
گزارش سه مورد سندرم موبیوس همراه اگزوتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Development in the Management of Dry Eye Syndrome
درمان‌های جدید در سندرم خشکی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Macular Thickness Measurement in Normal Subjects with Respect to Age and Gender Using Cirrus HD-OCT in Rasht City
ارزیابی ضخامت ماکولا در افراد طبیعی بر حسب سن و جنس با استفاده از HD-OCT Cirrus در شهررشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Outcomes after Lensectomy and Iris Claw Artisan intraocular Lens Implantation in Patients with Marfan syndrome
نتایج بینایی لنزکتومی و کارگذاری لنز آرتیزان داخل چشمی در بیماران مبتلا به سندرم مارفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and Histopathologic Features of Consecutive Exotropia
بررسی ویژگی‌های بالینی و بافت‌شناسی Consecutive Exotropia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolving Indications for Corneal Transplantation and Trends in Surgical Techniques in Iran from 2006 to 2013; an Eight-Year Review
تغییر در اندیکاسیون‌ها و روش‌های پیوند قرنیه در ایران در بازه زمانی 8 ساله از سال 1385 تا 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر بر تعداد سلول‌های اندوتلیال قرنیه دهنده پس از پیوند قرنیه به روش
عوامل موثر بر تعداد سلول‌های اندوتلیال قرنیه دهنده پس از پیوند قرنیه به روش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Manufacturing, Quality Assurance Procedures, and Enforcement of Animal Phase of Ocular I125 Radi
ساخت ،کنترل کیفی و اجرای مرحله حیوانی پلاکهای چشمی حاوی دانههای ید- ۱۲۵
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Polycaprolactone Nanofibrous Scaffold as Suitable Substrate for Limbal Stem Cells for Corneal Epithelial Regeneration
طراحی داربست نانوفیبری پلی‌کاپرولاکتون (PCL) به عنوان بستری مناسب برای سلول‌های بنیادی لیمبال جهت بازسازی اپی‌تلیال قرنیه چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مجله چشم‌پزشکی بینا- نشریه علمی بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
مجله چشم‌پزشکی بینا- نشریه علمی بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2016-1)


عوارض جراحی گلوکوم
عوارض جراحی گلوکوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جراحی آب‌مروارید با کمک لیزر فمتوسکند
جراحی آب‌مروارید با کمک لیزر فمتوسکند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

یووییت با منشا دارویی
یووییت با منشا دارویی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Necrotizing Scleritis in Granulomatosis with Polyangiitis
اسکلریت نکروزان در بیماری گرانولوماتوزیس با پلی‌آنژیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conjunctival Lesions; a Histopathologic Review in Fars Province
ضایعات ملتحمه، بازبینی بافت‌شناسی در استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy and Repeatability of Refractive Error Measurements by Photorefractometry
دقت و قابلیت تکرارپذیری فتورفرکشن در اندازه‌گیری عیوب انکساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long Term Results of Nasolacrimal Probing in Adults with Complete Nasolacrimal Obstruction
نتایج طولانی‌مدت پروبینگ مجرای اشکی در بالغین مبتلا به انسداد کامل اکتسابی مجرای اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wavefront-guided Laser Assisted Subepithelial Keratectomy in Low Myopia, Myopic Astigmatism and High Myopia
نتایج لازک با الگوی جبهه امواج در چشم‌های با نزدیک‌بینی کم، نزدیک‌بین آستیگماتیسم و نزدیک‌بینی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نتایج بالینی پس از پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی با و بدون ایجاد حباب بزرگ
نتایج بالینی پس از پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی با و بدون ایجاد حباب بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How Does DSAEK Surgery Can Change Corneal Biomechanical Properties in Patients with Pseudophakic Bullous Keratopathy
تغییرات ویژگی‌های بیومکانیک قرنیه پس از جراحی DSAEK در بیماران پسودوفاکیک بولوس کراتوپاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نتایج پیوند قرنیه به روش DSAEK در بیماران مبتلا به کراتوپاتی تاولی پسودوفاک و دیستروفی اندوتلیال فوکس
نتایج پیوند قرنیه به روش DSAEK در بیماران مبتلا به کراتوپاتی تاولی پسودوفاک و دیستروفی اندوتلیال فوکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Rigid Gas Permeable (RGP) Hard Contact Lenses in Improvement of Involuntary Eye Movements and Visual Function in Patients with Hyperopic Astigmatism and Congenital Nystagmus
استفاده از لنز تماسی سخت نفوذپذیر به گاز در بهبود حرکات لرزشی و کیفیت بینایی در بیماران دوربین با آستیگماتیسم دچار نیستاگموس مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2015-10)


اکتروپیون و انتروپیون
اکتروپیون و انتروپیون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لیزر فمتوسکند تا 10 سال دیگر، تبدیل به روش استاندارد برای جراحی آب‌مروارید نخواهد شد
لیزر فمتوسکند تا 10 سال دیگر، تبدیل به روش استاندارد برای جراحی آب‌مروارید نخواهد شد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

لیزر فمتوسکند تا 10 سال دیگر تبدیل به روش استاندارد برای جراحی آب‌مروارید خواهد شد
لیزر فمتوسکند تا 10 سال دیگر تبدیل به روش استاندارد برای جراحی آب‌مروارید خواهد شد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Scleromyxedema Syndrome with Involvement of Eyelids
سندرم اسکلرومیکس ادم همراه با درگیری پلک‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Macular Edema Caused by Fingolimod in Multiple Sclerosis: A Case Report
ادم ماکولا به دنبال استفاده از داروی فینگولیمود در Multiple Sclerosis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Applications of Tetracyclines in Ophthalmology
مروری بر استفاده از داروهای خانواده تتراسیکلین در چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Epithelial Dendritic Cells and Subbasal Corneal Nerve Plexus in Herpes Simplex Keratitis versus Acanthamoeba Keratitis
سلول‌های دندریتیک اپی‌تلیوم و شبکه عصبی ساب‌بازال قرنیه در کراتیت هرپس سیمپلکس و کراتیت آکانتاموبایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

علامت حلقه دوگانه برای تایید جهت صحیح لنتیکول دهنده حین عمل DSAEK
علامت حلقه دوگانه برای تایید جهت صحیح لنتیکول دهنده حین عمل DSAEK
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Higher-order Aberrations after Personalized Treatment versus Personalized Treatment Advanced Photorefractive Keratectomy for Myopia and Myopic Astigmatism
اعوجاج‌های رده بالا پس از فتورفرکتیوکراتکتومی‌ به دو روش Personalized Treatment و Personalized Treatment Advanced در بیماران نزدیک‌بین و نزدیک‌بین آستیگمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل موثر در ایجاد حباب بزرگ در پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی در بیماران مبتلا به قوزقرنیه
عوامل موثر در ایجاد حباب بزرگ در پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی در بیماران مبتلا به قوزقرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intravitreal Bevacizumab Injection on Sustained Intraocular Pressure
تاثیر تزریق داخل زجاجیه‌ای بواسیزوماب بر فشار پایدار داخل چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Orbital Fat-derived Stem Cells and Bone Marrow-derived Mesenchymal and Adipose-derived Stem Cells in Human
بررسی مقایسه‌ای سلول‌های بنیادی چربی اربیت با سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان و سلول‌های بنیادی چربی شکمی در انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Limited Tenon and Intermuscular Membranes Dissection on the Outcome of Horizontal Strabismus Surgery
اثر میزان آزادسازی غلاف تنون و حفظ غشاهای بین عضلانی بر نتیجه عمل جراحی در مبتلایان به استرابیسم‌های افقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Photorefractive Keratectomy on Improvement of Involuntary Eye Movements and Visual Function in Myopic Patients with Congenital Nystagmus
تاثیر جراحی فتورفرکتیو کراتکتومی در بهبود حرکات لرزشی و کیفیت بینایی در بیماران نزدیک‌بین دچار نیستاگموس مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2015-7)


خال کورویید
خال کورویید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ناهنجاری‌های مادرزادی سگمان قدامی
ناهنجاری‌های مادرزادی سگمان قدامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Lid Margin Malignant Melanoma with Chalazion-Like Presentation: Clinical Presentation and Management
یک مورد ملانوم بدخیم پلک با تظاهر به صورت شالازیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cataract Following Corneal Damage by Dung Beetle Prongs: a Case Report
گزارش یک مورد آب‌مروارید در اثر برخورد سوسک سرگین غلتان با قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Donor Cornea Storage in Optisol-GS and the Central Eye Bank of Iran (CEBI) Medium
مقایسه نگه‌داری کوتاه‌مدت قرنیه‌های اهدایی در محیط Optisol-GS با محیط CEBI ساخته شده در بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

State of the Art Management of Diabetic Macular Edema
روش‌های رایج درمانی ادم ماکولای دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retinal Nerve Fiber Layer among Multiple Sclerosis Patients with or without Optic Neuritis and Normal Controls
ضخامت رشته‌های عصبی شبکیه در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) با و بدون سابقه نوریت اپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nature of Obstructions in Difficult Irrigation after Probing for Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction
ماهیت انسداد در موارد شست‌وشوی مشکل بعد از میل زدن در انسداد مادرزادی مجرای اشکی – بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethiology, Clinical Features and Therapeutic Outcomes of Sensory Strabismus
علت شناسی، ویژگی‌های بالینی و نتایج جراحی استرابیسم‌های حسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oculo-cardiac Reflex during Strabismus Surgery
رفلکس اکولوکاردیاک هنگام جراحی استرابیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر کیفیت بافت دهنده بر نتایج بالینی پس از پیوند قرنیه نافذ در قوزقرنیه
تاثیر کیفیت بافت دهنده بر نتایج بالینی پس از پیوند قرنیه نافذ در قوزقرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Higher-order Aberration Changes and Visual Outcomes after Wavefront-guided Surface Ablation Excimer Surgery in Hyperopia and Hyperopic Astigmatism
تغییرات ابیراهی‌های مرتبه بالا و نتایج بینایی پس از عمل جراحی اگزایمر سطحی براساس جبهه موج (ویوفرانت) در دوربینی و دوربین آستیگمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One Block Conjunctival Limbal Autograft for Unilateral Total Limbal Stem Cell Deficiency
یک قطعه بافت ملتحمه لیمبال اتوگرافت برای درمان نقص کامل یک‌طرفه سلول‌های بنیادی لیمبوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2015-4)


اختلال عملکرد غدد میبومین
اختلال عملکرد غدد میبومین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توکشیدگی پلک فوقانی ناشی از بیماری گریوز
توکشیدگی پلک فوقانی ناشی از بیماری گریوز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تظاهرات چشمی سارکوییدوز
تظاهرات چشمی سارکوییدوز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Eyelid Metastasis Originating from Lung Adenocarcinoma
متاستاز پلک منشا گرفته از آدنوکارسینوم ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Cluster Headache and Secondary Blepharospasm
سردرد کلاستر همراه بلفارواسپاسم ثانویه یک‌طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epibulbar Dermoid Cyst in Association with VACTERL or VATER Syndrome
کیست درمویید اپی‌بولبار و همراهی با سندرم واکترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of New Guidelines to Screen Patients Using Antimalaria Agents
مروری بردستورالعمل‌های جدید نحوه پی‌گیری بیماران مصرف کننده داروهای ضدمالاریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Corneal and Anterior Segment Parameters between Pentacam and Galilei
مقایسه دستگاه‌های گالیله و پنتاکم در اندازه‌گیری شاخص‌های مربوط به قرنیه و اتاق قدامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life in Patients with Strabismus Before and After Surgery
کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استرابیسم قبل و بعد از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-vivo Cultivation of Limbal Stem Cells for Ocular Surface Reconstruction
کشت درون بافتی سلول‌های بنیادی لیمبوس برای بازسازی مجدد سطح چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Axial Length Changes after Trabeculectomy Measured with Contact and Non-contact Biometries
تغییرات طول محوری بعد از ترابکولکتومی در اندازه‌گیری با دو روش بیومتری تماسی و غیرتماسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

نتایج پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی در بیماران مبتلا به قوزقرنیه با و بدون کراتوکنژنکتیویت بهاره غیرفعال
نتایج پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی در بیماران مبتلا به قوزقرنیه با و بدون کراتوکنژنکتیویت بهاره غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of CCL2 C-2518T Gene Polymorphism with Age-related Macular Degeneration (AMD) Disease in Northeast of Iran
همراهی پلی‌مورفیسم T2518-C ژن CCL2 در مبتلایان به دژنراسیون وابسته به سن ماکولا از شمال‌شرق کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes and Complications of Implantable Collamer Lens and Toric Implantable Collamer Lens for the Correction of High Myopia with and without Astigmatism
نتایج بینایی و عوارض لنزهای داخل چشمی ICL و توریک ICL برای تصحیح نزدیک‌بینی بالا با و یا بدون آستیگماتیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2015-1)


درمان دارویی گلوکوم
درمان دارویی گلوکوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی و درمان بیمار با اشک‌ریزش
ارزیابی و درمان بیمار با اشک‌ریزش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌رفت گلوکوم بر اساس آزمون‌های ساختاری و عملکردی
پیش‌رفت گلوکوم بر اساس آزمون‌های ساختاری و عملکردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Late Onset Capsular Bag Distension Syndrome with Solid Material
سندرم اتساع دیررس کیسه کپسولی لنز حاوی مواد جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fascial Entrapment in Blow-out Fracture
گیرافتادگی فاشیای عضله در شکستگی کف اربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ویژگی‌های بافت قرنیه دهنده استفاده شده در پیوند قرنیه نافذ در مقایسه با پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی
ویژگی‌های بافت قرنیه دهنده استفاده شده در پیوند قرنیه نافذ در مقایسه با پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Knowledge and Performance related to Computer Vision Syndrome among Computer Users at Guilan University of Medical Sciences
بررسی دانش و عملکرد در زمینه سندرم بینایی ناشی از کار با رایانه در کاربران رایانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تاثیر آموزش نحوه تفسیر ارب اسکن II به روش کلاس درس و یا با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای در دستیاران چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مقایسه تاثیر آموزش نحوه تفسیر ارب اسکن II به روش کلاس درس و یا با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای در دستیاران چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Levels of Klotho and Endothelin-1 in Aqueous Humor and Plasma of Patients with Pseudoexfoliation Syndrome
سطح پروتیین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییرات عیوب انکساری در کودکان سودوفاک طی 10 سال پی‌گیری
تغییرات عیوب انکساری در کودکان سودوفاک طی 10 سال پی‌گیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارش نتایج بالینی پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی با استفاده از قرنیه دهنده تازه و منجمد شده
گزارش نتایج بالینی پیوند قرنیه لایه‌ای عمیق قدامی با استفاده از قرنیه دهنده تازه و منجمد شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Smoking on the Central Corneal Thickness
تاثیر مصرف سیگار بر ضخامت مرکزی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intraocular Lens Power Change after Trabeculectomy
تغییر قدرت لنز داخل چشمی بعد از ترابکولکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Amblyopia among 7-12 year old Primary School Children of Tehran, Iran in 2013
بررسی شیوع آمبلیوپی در کودکان 12-7 سال ساکن شهر تهران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2014-10)


آسیب‌های اربیت
آسیب‌های اربیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آزمون‌های تشخیصی در یووییت
آزمون‌های تشخیصی در یووییت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنیزوکوریا (Anisocoria)
آنیزوکوریا (Anisocoria)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Updates on Diagnosis and Treatment of Ocular Surface Squamous Neoplasia (OSSN)
تازه‌های تشخیص و درمان نئوپلازی‌های سنگفرشی سطح چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Biometric Changes after Trabeculectomy; a Review Article
مروری بر تغییرات بیومتری بعد از ترابکولکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the New Method of “Freiburg” with Static Contrast Sensitivity of “MetroVision” System
مقایسه روش جدید فرایبرگ با روش اندازه‌گیری استاتیک حساسیت کنتراست دستگاه متروویژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Computational Modeling of Fluid Flow and Intraocular Pressure following Glaucoma Surgery
مدل‌سازی محاسباتی جریان سیال و فشار درون چشمی بعد از عمل آب‌سیاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Canalicular Laceration Repair with Masterka Silicone Tube
نتایج کارگذاری لوله سیلیکونی ماسترکا در ترمیم پارگی تروماتیک کانالیکول اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic Pattern of Congenital Cataract Surgery at Labbafinejad Medical Center
فراوانی و الگوی دموگرافیک جراحی آب‌مروارید مادرزادی در بیمارستان لبافی‌نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر کیفیت بافت دهنده بر پیامدهای بالینی پیوند لایه‌ای عمیق قدامی قرنیه
تاثیر کیفیت بافت دهنده بر پیامدهای بالینی پیوند لایه‌ای عمیق قدامی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه نتایج پیوند نفوذی قرنیه و پیوند لایه‌ای عمیق قدامی قرنیه در بیماران مبتلا به قوز قرنیه و کراتوکونژنکتیویت بهاره
مقایسه نتایج پیوند نفوذی قرنیه و پیوند لایه‌ای عمیق قدامی قرنیه در بیماران مبتلا به قوز قرنیه و کراتوکونژنکتیویت بهاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Ocular Higher-Order Aberrations and Mesopic Pupil Size in Individuals Screened for Refractive Surgery
رابطه اعوجاج‌های رده بالای چشمی و اندازه مردمک مزوپیک در افراد غربالگری‌شده جهت انجام جراحی رفرکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Intraocular Pressure, Central Corneal Thickness, and Vertical Cup to Disc Ratio in a Healthy Iranian Population: the Yazd Eye Study
توزیع فشار داخل چشمی، ضخامت مرکزی قرنیه و نسبت عمودی کاپ به دیسک در یک جمعیت سالم ایرانی: مطالعه یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2014-7)


اختلالات سطح چشم ناشی ازتماس با گاز خردل
اختلالات سطح چشم ناشی ازتماس با گاز خردل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محاسبه قدرت IOL در بیمارانی که قبلاً جراحی رفرکتیو قرنیه شده‌اند
محاسبه قدرت IOL در بیمارانی که قبلاً جراحی رفرکتیو قرنیه شده‌اند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ایمپلنت‌ها در جراحی پلاستیک چشم
ایمپلنت‌ها در جراحی پلاستیک چشم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ویسکوالاستیک‌های چشمی
ویسکوالاستیک‌های چشمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

History of Ophthalmology in Islamic World
تاریخ چشم­پزشکی در جهان اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Color Vision between Patients with Type II Diabetes Mellitus and Normal Subjects
مقایسه دید رنگ در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بدون رتینوپاتی دیابتی و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Accurate and Fast Algorithm to Extract the Retinal Vessels Using Adaptive Filters and Thresholding Based on Entropy Fuzzy
ارایه یک الگوریتم سریع در استخراج دقیق عروق شبکیه چشم به کمک صافی انطباقی و آستانه‌گذاری مبتنی بر آنتروپی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ex Vivo Culture of Limbal Stem Cells: Unrestricted Somatic Stem Cell from Umbilical Cord Blood Serving as a Limbal Stem Cell Feeder Layer
کشت آزمایشگاهی سلول‌های بنیادی لیمبال: بهره‌گیری از سلول‌های بنیادی سوماتیک خون بندناف به عنوان لایه حمایت کننده از سلول‌های بنیادی لیمبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Refractive Errors and Ocular Alignment in Newborns and Small Infants
بررسی وضعیت انکساری و هم‌ترازی چشم ها در نوزادان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Patterns of Uveitis in an Iranian Tertiary Eye Care Center
الگوهای بالینی یووییت در بیماران ارجاعی شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toric Implantable Collamer Lens for High Myopic Astigmatism in Keratoconic Patients
لنزهای کلامر توریک قابل جایگذاری برای آستیگمات نزدیک‌بینی بالا در بیماران مبتلا به قوزقرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه سه نوع لنز داخل چشمی در جراحی آب‌مروارید مادرزادی کودکان
مقایسه سه نوع لنز داخل چشمی در جراحی آب‌مروارید مادرزادی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Subjective Refraction, Predicted Phoropter Refraction (PPR) by Zywave Aberrometer, and Final Surgical Plan Used for Laser Vision Correction
مقایسه عیب انکساری سابجکتیو، عیب انکساری پیش‌بینی شده توسط ابرومتر Zywave و طرح جراحی پزشک برای جراحی لیزری Surface Ablation
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2014-4)


ماکولوپاتی‌های ارثی
ماکولوپاتی‌های ارثی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سندرم Masquerade
سندرم Masquerade
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

افت دید یک‌طرفه
افت دید یک‌طرفه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Bicanalicular Intubation on Success Rate of Primary Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction
مقایسه نتایج داکریوسیستوستومی خارجی بدون لوله گذاری و با لوله گذاری دو کانالیکول در انسداد اولیه اکتسابی مجرای اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Treatment with Aqueous Suppressants after Ahmed Valve Implantation
شروع زودهنگام درمان با داروهای کاهنده تولید زلالیه در بهبود میزان موفقیت دریچه احمد (AVG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه حفظ و یا حذف پرده دسمه قرنیه دهنده در پیوند لایه‌ای عمیق قدامی قرنیه
مقایسه حفظ و یا حذف پرده دسمه قرنیه دهنده در پیوند لایه‌ای عمیق قدامی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The IOL Technis-z9000 Decentration Effect on Optical Quality of the Eye Using Mathematical Modeling
اثر جابه‌جا شدن لنزهای داخل چشمی Tecnis-z9000 در کیفیت اپتیکی بینایی چشم با استفاده از مدل شبیه‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of MEM and Nott Dynamic Retinoscopy Methods for Measurement of Accommodative Responses
مقایسه دو روش رتینوسکوپی دینامیک MEM و Nott برای اندازه‌گیری پاسخ‌های تطابقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کشت سلول‌های اندوتلیال قرنیه انسانی در محیط آزمایشگاه با استفاده از مایع آمنیوتیک انسانی
کشت سلول‌های اندوتلیال قرنیه انسانی در محیط آزمایشگاه با استفاده از مایع آمنیوتیک انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Refractive, Corneal and Lenticular Astigmatisms and Higher Order Aberrations in Refractive Surgery Candidates
ارتباط بین آستیگماتیسم رفرکتیو، قرنیه‌ای و لنتیکولار با ابیراهی‌های درجه بالا در افراد کاندید جراحی رفرکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Refractive Errors in the Elderly Population of Yazd District, Iran
شیوع عیوب انکساری و عوامل موثر بر آن در جمعیت 40 تا 80 سال شهرستان یزد در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Practice Guidelines for the Management of Adult Cataract; Customized for Iranian Population
راهنمای بالینی درمان آب‌مروارید بالغین؛ بومی شده برای جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2014-1)


کاهش دید گذاری تک چشمی، آمبولیک و غیرآمبولیک
کاهش دید گذاری تک چشمی، آمبولیک و غیرآمبولیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیماری‌های شبکیه‌ای مرتبط با بارداری و درمان آن‌ها
بیماری‌های شبکیه‌ای مرتبط با بارداری و درمان آن‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravitreal Bevacizumab in the Management of Diabetic Macular Edema
تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب در درمان ادم ماکولا ناشی از دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction a Logarithmic E Chart to Measure Visual Acuity at Different Test Distances
معرفی تابلوی E لگاریتمی جهت سنجش بینایی در فواصل مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patterns of Amblyopia Treatment Employed by Iranian Ophthalmologists and Optometrists in XXII Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology
الگوی درمانی آمبلیوپی چشم‌پزشکان و اپتومتریست‌ها در بیست و دومین کنگره سراسری چشم‌پزشکی 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Success Rate in Strabismus Surgery; Adjustable vs Non-adjustable Suturing Technique
میزان موفقیت جراحی استرابیسم با دو روش استفاده از بخیه قابل تنظیم و غیرقابل تنظیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lens Densitometry Changes after Corneal Collagen Cross-linking in Patients with Keratoconus Using Pentacam Scheimpflug Camera
بررسی تغییرات تراکم عدسی چشم با دستگاه پنتاکم به دنبال کراس‌لینکینگ قرنیه در بیماران مبتلا به قوزقرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Topical Tacrolimus 0.05% Suspension on Treatment of Steroid Resistant Refractory Vernal Keratoconjunctivitis
تاثیر درمانی قطره تاکرولیموس 5 0/ 0 درصد در کراتوکونژنکتویت بهاره مقاوم به استرویید موضعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Mitomycin-C on Endothelial Cell Density and Polymegathism After Laser Assisted Sub-epithelial Keratectomy: A One Year Follow-up
اثر میتومایسین C بر تراکم و تنوع شکل سلول‌های اندوتلیال قرنیه پس از عمل لازک؛ پی‌گیری یک ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Biometric Changes after Phacotrabeculectomy and its Effect on Intraocular Lens Power Calculation
تغییرات بیومتریک چشم بعد از عمل فیکوترابکولکتومی و تاثیر آن بر محاسبه قدرت عدسی داخل چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Amniotic Membrane Transplantation in Severe Ocular Chemical Burns
بررسی نقش درمانی پیوند پرده آمنیون در سوختگی‌های شدید شیمیایی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2013-10)


Anterior Segment Eye Deposits following Long-term Chlorpromazine Therapy
یافته‌های سگمان قدامی چشم، به دنبال مصرف بلندمدت کلرپرومازین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis and Management of Ocular Disorders in Iranian and Islamic Traditional Medicine of Middle Ages
تشخیص و درمان بیماری‌های چشم در طب سنتی ایرانی- اسلامی قرون وسطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cystoid Macular Edema
ادم سیستویید ماکولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Therapeutic Effect of Rifampin for Acute Central Serous Chorioretinopathy
ارزیابی اثرات ریفامپین در درمان کوریورتینوپاتی سروز مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tear Condition after Unilateral Ptosis Surgery
تغییرات اشک بعد از عمل جراحی افتادگی پلکی یک‌طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiology of Excessive Blinking in Children and Adolescents in Hamedan, Iran
بررسی علل پلک زدن مکرر در کودکان و نوجوانان همدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

پیوند لایه‌ای قدامی عمیق قرنیه با استفاده از قرنیه‌های منجمد در مقایسه با قرنیه‌های تازه در بیماران مبتلا به قوز قرنیه
پیوند لایه‌ای قدامی عمیق قرنیه با استفاده از قرنیه‌های منجمد در مقایسه با قرنیه‌های تازه در بیماران مبتلا به قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نتایج پیوند قرنیه نافذ در کودکان زیر 12 سال در بیمارستان شهید لبافی‌نژاد طی سال‌های 1380 تا 1391
نتایج پیوند قرنیه نافذ در کودکان زیر 12 سال در بیمارستان شهید لبافی‌نژاد طی سال‌های 1380 تا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Methods for Keratometric Measurement and Corneal Power Formulas following Photorefractive Keratectomy
مقایسه ابزارهای توپوگرافی و فرمول­های محاسبه قدرت قرنیه با روش تاریخچه بالینی و روش گالیله به دنبال جراحی کراتکتومی فوتورفرکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prophylactic Patterns for Post-cataract Surgery Endophthalmitis in Iran
الگوی پیش‌گیری از اندوفتالمیت بعد از جراحی آب‌مروارید در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2013-7)


آناتومی و فیزیولوژی قرنیه
آناتومی و فیزیولوژی قرنیه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گلوکوم و یووییت
گلوکوم و یووییت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Bullous Idiopathic Central Serous Chorioretinopathy
بولوس سنترال سروزکوریورتینوپاتی ایدیوپاتیک دوطرفه و مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coexisting HSV and HPV Infection in a Patient with Job’s Syndrome
رخداد هم‌زمان عفونت‌های HSV و HPV در بیمار مبتلا به سندرم Job
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Cystinosis with Duane Syndrome: A Cease Report
همراهی سیستینوزیس با سندرم دوئن (گزارش مورد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Computer Vision Syndrome
مروری بر سندرم بینایی رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Treatments for Diabetic Retinopathy
رتینوپاتی دیابتی و درمان‌های جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measured by Two Different Optical Coherence Tomography Devices
مقایسه ضخامت لایه رشته‌های عصبی پری‌پاپیلاری شبکیه اندازه‌گیری شده توسط دو دستگاه مختلف OCT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Refractive and Anterior Chamber Parametric Changes after Nd: YAG Laser Capsulotomy
تغییرات انکساری و پارامتریک اتاق قدامی پس از Nd:YAG کپسولوتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

خصوصیات بیومکانیکی قرنیه در سه نوع روش پیوند قرنیه
خصوصیات بیومکانیکی قرنیه در سه نوع روش پیوند قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stereoacuity after Photorefractive Keratectomy in Anisometropia
تاثیر جراحی فتورفراکتیو کراتکتومی بر حدت دید سه‌بعدی در بیماران آنیزومتروپ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نتایج پیوند قرنیه نافذ در مرحله هیدروپس حاد در قوزقرنیه
نتایج پیوند قرنیه نافذ در مرحله هیدروپس حاد در قوزقرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short Course Low Dose Isotretinoin Consumption and Tear Film Function
اثر مصرف میزان کم ایزوترتینویین (آکوتان) خوراکی بر عملکرد لایه اشکی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Complications and Recurrence between Two Different Surgical Methods with Mitomycin C for Pterygium Removal
مقایسه دو روش جراحی ناخنک همراه با میتومایسین C از نظر عود و عوارض
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of External Dacryocystorhinostomy without Intubation versus Monocanalicular Intubation in Primary Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction
نتایج داکریوسیستوستومی خارجی بدون لوله‌گذاری و با لوله‌گذاری تک‌کانالیکول در انسداد اولیه اکتسابی مجرای اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Risk Factors of Diabetic Retinopathy in Yazd Province
شیوع و عوامل خطر رتینوپاتی دیابتی در جمعیت 40 الی 80 سال شهرستان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر
سخن سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2013-4)


تازه‌های ورم ملتحمه بهاره
تازه‌های ورم ملتحمه بهاره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Pseudoptosis Secondary to Psychogenic Disorder
افتادگی کاذب پلک ثانویه به اختلالات روانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Xerophthalmia after Bariatric Surgery
گزروفتالمی به دنبال جراحی کوچک سازی معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cataract in Traditional Persian Medicine Manuscripts, 9-11th Centuries AD (Cannon, Mansuri-fi-Teb and Ferdos al-Hekmah)
آب‌مروارید در متون طب سنتی ایران، قرون 9 الی 11 میلادی (قانون، منصوری فی الطب و فردوس الحکمه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

فتورفراکتیو کراتکتومی، موارد کاربرد، تکنیک‌ها، عوارض و راهکارهای پیش‌گیری و درمان آن‌ها
فتورفراکتیو کراتکتومی، موارد کاربرد، تکنیک‌ها، عوارض و راهکارهای پیش‌گیری و درمان آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

از هم‌گسیختگی ضربه‌ای زخم در پیوند قرنیه
از هم‌گسیختگی ضربه‌ای زخم در پیوند قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Senile Cataract Surgery in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome Using Phacoemulsification
پیامدهای جراحی آب‌مروارید سنی به روش فیکوامولسیفیکاسیون در بیماران مبتلا به سندرم سودواکسفولیاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indicators of Cataract Surgery in Varamin District
بررسی شاخص‌های عمل جراحی آب‌مروارید در شهرستان ورامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Refractive Errors Changes during Uveitis Activation Phase
تغییرات عیوب انکساری در مرحله حاد یووییت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Central Corneal Thickness Measurements in Normal and Keratoconic Eyes Using Three Corneal Pachymeters
مقایسه ضخامت مرکزی قرنیه در چشم­های طبیعی و قوز قرنیه با استفاده از سه نوع پاکی‌متر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Contact Lens Induced Myopia and Hyperopia on Optic Disc Parameters Measured by Optical Coherence Tomography
تاثیر نزدیک‌بینی و دوربینی القا شده با لنز تماسی نرم بر روی اندازه‌گیری پارامترهای عصب بینایی به وسیله OCT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Augmented Vertical Rectus Muscle Transposition with Intraoperative Botulinum Toxin for Complete and Chronic Sixth Nerve Palsy
جابه‌جایی تقویت شده عضلات عمودی همراه با تزریق توکسین بوتولینوم حین عمل در فلج کامل و مزمن عصب شش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Eyelid Skin Masses over a 10- Year Period at Labbafinejad Medical Center
ویژگی‌های جمعیت‌شناختی توده‌های پلکی نمونه‌برداری شده طی 10 سال در مرکز پزشکی لبافی‌نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2013-1)


بیماری چشمی تیرویید
بیماری چشمی تیرویید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolated Adult Onset Orbital and Eyelid Xanthogranuloma: A Case Report and Literature Review
گزانتوگرانولومای ایزوله پلک‌ها و اربیت با شروع در بزرگسالی: گزارش مورد و مرور مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orbital Abscess Following Mandibular Dental Infection: A Case Report
سلولیت اربیت به دنبال عفونت دندانی فک تحتانی: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Possible Transmission of Zygomycetes Infection by a Corneal Graft from a Donor with Signs of Orbital Trauma
انتقال احتمالی عفونت زایگومایستی به وسیله پیوند قرنیه از یک دهنده با علایم ضربه به حدقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Keratoconus; A Review and Current Surgical Options
قوز قرنیه و تازه‌های درمان آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction to Corneal Stem Cells and Other Cellular Sources for Treatment of Corneal Disorders
پیوند سلول‌های بنیادی لیمبال در درمان بیماری‌های قرنیه، عوارض، چالش‌ها و راهکارهای رفع آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Low Vision and Blindness in Socio-Economic Levels and Association of them in Varamin City 2009
بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی اقتصادی و شیوع نابینایی و کم بینایی در شهرستان ورامین در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of Blindness and Low Vision in Yazd Province
شیوع و علل نابینایی و کم‌بینایی در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Visual Problems in Children with Pervasive Developmental Disorder
بررسی اختلالات بینایی در کودکان مبتلا به اختلالات رشد نافذ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications of Hydroxyapatite and Medpor Ocular Implants Following Enucleation
عوارض ایمپلنت‌های چشمی هیدروکسی آپاتیت و مدپور پس از تخلیه چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Third Nerve Palsy; Etiology and Outcomes of Therapy over a 10 Years Period
خصوصیات جمعیت‌شناختی بیماران مبتلا به فلج زوج سوم منجر به جراحی و بررسی نتایج درمان در بیمارستان لبافی‌نژاد طی سال‌های 1388-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Intravitreal Bevacizumab versus Two Intravitreal Triamcinolone Injections in Recent Onset Branch Retinal Vein Occlusion
سه تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب در مقایسه با دو تزریق داخل زجاجیه تریامسینولون در انسداد حاد ورید شاخه‌ای شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gabapentin versus Pregabalin for Postoperative Pain: A Randomized Placebo-Controlled Trial
استفاده از پرگابلین و گاباپنتین در کاهش درد بعد از عمل فتورفراکتیوکراتکتومی ، کارآزمایی بالینی کنترل‌شده با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Penetrating and Lamellar Kerotoplasty in Patients with Mustard Gas Keratitis
نتایج بالینی پیوند قرنیه نفوذی و لایه‌ای در درمان کراتیت ناشی از گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2012-10)


اسکلریت و اپی‌اسکلریت
اسکلریت و اپی‌اسکلریت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جراحی ناخنک
جراحی ناخنک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آب‌مروارید کودکان
آب‌مروارید کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Spontaneous Improvement of Essential Infantile Esotropia; A Case Report
گزارش یک مورد بهبود خودبه‌خود ازوتروپی مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fluctuation of Vision in Best Vitelliform Macular Dystrophy, A Case Report
تغییرات گذرای دید در بیماری Best، گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Keloids and Keloid-like Lesions; Case Reports and Review of Literature
کلویید و ضایعات شبه کلویید قرنیه؛ گزارش موارد و مروری برمتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxic and Nutritional Optic Neuropathy
اوپتیک نوروپاتی ناشی از مسمومیت‌های دارویی و اختلالات تغذیه­ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anwar versus Melles Deep Anterior Lamellar Keratoplasty for Keratoconus: A Randomized Clinical Trial
مقایسه نتایج روش Anwar و Melles در پیوند لایه­ای عمیق قدامی قرنیه (DALK) در چشم‌های مبتلا به قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Awareness of Age Related Eye Disease among People over 45 Years of Age in Tehran: A Population-based Survey
بررسی میزان آگاهی و نگرش جمعیت میانسال ساکن شهر تهران در زمینه بیماری‌های چشمی مرتبط با سن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Cross-linking for Pseudophakic Bullous Keratopathy
تاثیر کراس‌لینکینگ قرنیه بر بولوس کراتوپاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Low Volume Transconjunctival Anterior Peribulbar Anesthesia with Transcutaneous Posterior Peribulbar Anesthesia
بی‌حسی پری‌بولبار به روش تزریق از طریق ملتحمه با حجم کم در حدقه قدامی و مقایسه آن با بی‌حسی پری‌بولبار خلفی از طریق پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and Specificity of Galilei and Orbscan in the Diagnosis of Subclinical Keratoconus
حساسیت و ویژگی گالیله و ارب‌اسکن در تشخیص قوز قرنیه تحت بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Single-Site Phacotrabeculectomy with Mitomycin C
نتایج جراحی هم‌زمان فیکوترابکولکتومی به همراه میتومایسین به روش یک محل در بیماران مبتلا به گلوکوم و آب‌مروارید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Photorefractive Keratectomy on Corneal Biomechanics
اثر فوتورفرکتیوکراتکتومی همراه با میتومایسین C بر ویژگی‌های بیومکانیکال قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Combined Penetrating Keratoplasty and Cataract Extraction by Extracapsular Extraction versus Phacoemulsification
نتایج جراحی پیوند نافذ قرنیه هم‌زمان با جراحی آب‌مروارید به روش خارج کپسولی در مقایسه با فیکوامولسیفیکاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anterior Segment Ischemia Secondary to Disinsertion of Extraocular Muscle in an Animal Model
ایسکمی سگمان قدامی پس از قطع عضلات خارج چشمی در یک مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2012-7)


سودواکسفولیشن و جراحان آب‌مروارید: مسایل قبل، حین و پس از عمل در مورد فشار داخل چشم، آب‌مروارید و عدسی‌های داخل چشمی‌
سودواکسفولیشن و جراحان آب‌مروارید: مسایل قبل، حین و پس از عمل در مورد فشار داخل چشم، آب‌مروارید و عدسی‌های داخل چشمی‌
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گلوکوم در بارداری
گلوکوم در بارداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انسداد وریدی شبکیه: ورای یک حادثه
انسداد وریدی شبکیه: ورای یک حادثه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Intraocular Lymphoma: A Case Report
گزارش یک مورد لنفوم داخل چشمی با سابقه لنفوم مغزی درمان شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Idiopathic Retinal Vasculitis, Aneurysms, and Retinitis: A Case Report
گزارش یک مورد سندرم واسکولیت ایدیوپاتیک شبکیه، آنوریسم و نورورتینیت (IRVAN)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eyelid Lymphedema and It’s Management: A Case Report
لنف ادم پلک ودرمان آن: گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultivated Limbal and Oral Mucosal Epithelial Transplantation
پیوند سلول‌های اپی‌تلیالی کشت داده شده لیمبوس و مخاط دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Effect of Phenytoin Eye Drop 1% on Corneal Alkaline Burns in a Rabbit Model
اثر قطره فنی‌تویین 1 درصد در بهبود سوختگی قلیایی قرنیه در مدل خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Malpractice Claims against Ophthalmologists Referred to the Iran Medical Council during Years 2003 to 2008
بررسی موارد شکایات ارسال شده به سازمان نظام پزشکی از چشم‌پزشکان سراسر کشور طی سال‌های 1387-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of Conjunctival Orbital Inclusion Cysts following Enucleation Using Trichloroacetic Acid Injection Technique
اثر تزریق اسید تری‌کلرواستیک در درمان کیست‌های ملتحمه‌ای حدقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral Propranolol for Treatment of Pediatric Hemangioma (Long-term Follow-up)
تاثیر پروپرانولول خوراکی برای درمان همانژیوم عروقی اطفال (پی‌گیری طولانی‌مدت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tear Function in Patients under Treatment with Isotretinoin
وضعیت اشک در بیماران تحت درمان با ایزوترتینویین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time Trend and Prevalence of Second-Eye Cataract Surgery in Labbafinejad Hospital
روند جراحی آب‌مروارید وابسته به سن و نسبت اعمال جراحی آب‌مروارید چشم دوم در بیمارستان لبافی‌نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Dry Eye among Attendant of Birjand Valiaser Hospital from 2009-2010
شیوع خشکی چشم در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Corneal Thickness Progression from Center to Periphery in Keratoconus, Keratoconus Suspected and Normal Corneas
بررسی افزایش ضخامت قرنیه از نازک‌ترین نقطه به سمت محیط در مبتلایان به قوز قرنیه، مشکوک به قوز قرنیه و قرنیه‌های طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Graft Biomechanics after Penetrating Keratoplasty in Keratoconus
بیومکانیک قرنیه پیوندی پس از پیوند نافذ در قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر کنگره جهانی چشم‌پزشکی 2012 و مسایل پیرامون آن
مروری بر کنگره جهانی چشم‌پزشکی 2012 و مسایل پیرامون آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2012-4)


حجم‌دهنده­ها، سم بوتولینوم و جوانسازی صورت
حجم‌دهنده­ها، سم بوتولینوم و جوانسازی صورت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه‌های درمان رتینوپاتی دیابتی
تازه‌های درمان رتینوپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد آنتی‌بیوتیک‌ها در عفونت‌های قرنیه و سطح خارجی چشم
کاربرد آنتی‌بیوتیک‌ها در عفونت‌های قرنیه و سطح خارجی چشم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Persistent Corneal Epithelial Defect as a Complication of Tetracaine Abuse
نقص اپی‌تلیوم قرنیه‌ای پایدار به دنبال استفاده نادرست از قطره تتراکایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of a Complex Strabismus Secondary to Complicated Endoscopic Dacryocystorhinostomy
برخورد با یک مورد استرابیسم پیچیده به عنوان عارضه ای از داکریوسیستورینوستومی اندوسکوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic Effect of Corneal Collagen Cross-Linking in Necrotizing Herpetic Stromal Keratitis, Report of Two Cases
بررسی اثر درمانی کراس‌لینکینگ کلاژن قرنیه با اشعه ماورا بنفش A و ریبوفلاوین در کراتیت استرومال هرپسی، معرفی دو بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Eye Burns
سوختگی‌های شیمیایی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Three Phakic Intraocular Lenses in Correction of Myopia
مقایسه نتایج و عوارض سه نوع لنز داخل چشمی فاکیک برای اصلاح نزدیک‌بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Relaxing Incisions for Post Penetrating Keratoplasty Astigmatism on Graft Curvature
تغییر انحنای قرنیه پیوندی به دنبال برش شل‌کننده برای اصلاح آستیگماتیسم پس از پیوند نافذ قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vertical Prism Induced Stress on Binocular Visual Evoked Potential
تاثیر استرس پریزماتیک عمودی بر پتانسیل برانگیخته بینایی دو چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation of Binocular Symptoms with Stereopsis
رابطه علایم دوچشمی با استریوپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Asymmetric Mixed Bivariate Modeling for Comparing Diabetic Macular Edema Treatments According to Visual Acuity and Central Macular Thickness Outcomes
استفاده از مدل‌سازی دو متغیره آمیخته نامتقارن برای مقایسه روش‌های درمانی ادم ماکولای دیابتی براساس پیامدهای تغییرات بینایی و ضخامت مرکزی ماکولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Outcomes of Femto-LASIK after Peneterating Keratoplasty
نتایج بینایی عمل جراحی فمتولیزیک بعد از پیوند قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Phacoemulsification and Graft Refractive Surgery in Post-Penetrating Keratoplasty Eyes
نتایج جراحی همزمان اصلاح آستیگماتیسم قرنیه پیوندی و فیکوامولسیفیکاسیون با کارگذاری لنز داخل چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Randomized Trial of Intravitreal Clindamycin and Dexamethasone versus Pyrimethamine, Sulfadiazine, and Prednisolone in Treatment of Ocular Toxoplasmosis
مقایسه اثر تزریق داخل زجاجیه کلیندامایسین و دگزامتازون با پریمتامین و سولفادیازین در درمان توکسوپلاسموز چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر مقاله " موفقیت اناتومیک عمل اسکلرال باکلینگ با و بدون رتینوپکسی ارزیابی "
نقدی بر مقاله " موفقیت اناتومیک عمل اسکلرال باکلینگ با و بدون رتینوپکسی ارزیابی "
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2012-1)


Clinical Evaluation of Drug Induced Acute Angle Closure Glaucoma
بررسی بالینی گلوکوم حاد زاویه بسته دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eyelid Sarcoidosis; A Case Report
گزارش یک مورد بیماری سارکوییدوز با تظاهرات پلکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Corneal Scars in a Patient with Leprosy
کدورت دوطرفه استرومای قرنیه در بیمار مبتلا به جذام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Collagen Cross-Linking
کلاژن کراس‌لینکینگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Current Approaches for Management of post-Penetrating Keratoplasty Astigmatism
رویکردهای رایج در کاهش آستیگماتیسم متعاقب کراتوپلاستی نافذ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The EYESI Simulator for Training Ophthalmology Residents
استفاده از شبیه‌ساز EYESI در آموزش جراحی فیکوامولسیفیکاسیون به دستیاران چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Life (QOL) in Myopia Corrected with Photorefractive Keratectomy, Contact Lenses and Spectacles
تاثیر اعمال جراحی فوتورفرکتیوکراتکتومی، لنز تماسی و عینک بر کیفیت زندگی بیماران نزدیک‌بین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agreement among Galilei, Orbscan II, and Placido Disk-Based Topography
ارزیابی میزان هم‌خوانی مقادیر توموگرافیک قرنیه در دستگاه‌های گالیله، ارب اسکن II و توپوگرافی براساس پلاسیدو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lamellar Keratoplasty for Management of Mustard Gas Keratitis
پیوند قرنیه لایه‌ای در درمان کراتیت ناشی از گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Conjunctival-Limbal Autograft in Unilateral Total Limbal Stem Cell Deficiency
اتو گرافت ملتحمه- لیمبوس برای کمبود کامل یک‌طرفه سلول‌های بنیادی لیمبوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of Complications of Mustard Gas Keratitis with Corneal and Limbal Stem Cell Transplantation
روش‌های جراحی پیوند سلول‌های بنیادی اپی‌تلیوم و پیوند قرنیه در درمان کراتوپاتی تاخیری ناشی از گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intraocular Pressure Assessment before and after Photorefractive Keratectomy Using Static, Dynamic and Noncontact Pneumotonometry (Air Puff)
بررسی فشار داخل چشم با سه روش تونومتری پاسکال، تونومتری گلدمن و پنوماتومتری غیرتماسی (Air Puff)، قبل و پس از عمل فوتورفرکتوکراتکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intraocular Pressure Measurements after Penetrating Keratoplasty Using the Ocular Response Analyzer versus Goldmann Applanation Tonometer
مقایسه دقت سنجش فشار داخل چشمی پس از پیوند نافذ قرنیه توسط تحلیل‌کننده پاسخ چشمی (Ocular Response Analyzer) با تونومتر تماسی گلدمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2011-10)


Pseudoexfoliation Syndrome in Keratoconus Patient Following Penetrating Keratoplasty
ظهور سودواکسفولیاسیون بعد از پیوند قرنیه در بیمار دچار قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endogenous Klebsiella Endophthalmitis Associated with Liver Abscess
اندوفتالمیت اندوژن با کلبسیلا در بیماری با آبسه کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolated Corneal Squamous Cell Intraepithelial Neoplasia in a Patient with Unilateral Dry Eye Symptoms
گزارش یک مورد نئوپلازی اینترااپی‌تلیال سلول سنگفرشی ایزوله قرنیه در بیماری با علایم خشکی چشم یک‌طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dry Eye Syndrome
سندرم خشکی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Aspects of Penetrating Eye Trauma in Subjects Younger than Sixteen Years at Feiz Hospital in 2009
اپیدمیولوژی ترومای نافذ چشم در بیماران با سن کم‌تر از 16 سال مراجعه‌کننده به بیمارستان فیض اصفهان در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Success Rates of Scleral Buckling with and without Retinopexy
موفقیت آناتومیک عمل اسکلرال باکلینگ با و بدون رتینوپکسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rose-K versus Conventional RGP Contact Lenses for Management of Keratoconus
لنزهای تماسی Rose-K و Conventional RGP در درمان بیماران قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Endothelial Cell Parameters after Torsional versus Conventional Ultrasound Mode Phacoemulsification
مقایسه شاخص‌های اندوتلیوم قرنیه پس از انجام دو روش چرخشی و طولی فیکوامولسیفیکاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Characteristics of Accommodative Esotropia at Nikookari Eye Center form 2004 to 2009
شیوع و مشخصات ازوتروپی تطابقی در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز چشم نیکوکاری تبریز طی سال‌های 1388-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mitomycin-C Drops versus Subconjunctival 5-Fluorouracil for Management of Early Bleb Failure
تاثیر قطره میتومایسین C و تزریق زیر ملتحمه 5- فلورواوراسیل در درمان نارسایی زودرس بلب (Failing Bleb)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intraoperative Mitomycin-C versus Bevacizumab on Success Rate of Phacotrabeculectomy
استفاده حین عمل از میتومایسین C و بواسیزوماب در میزان موفقیت عمل فیکوترابکولکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Endothelial Cell Density and Morphology after Photorefractive Keratectomy with Mitomycin C
تاثیر میتومایسین C بر روی سلول‌های اندوتلیال قرنیه پس از کراتکتومی فوتورفراکتیو (PRK)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2011-7)


بیمار مبتلا به سندرم آلپورت همراه با لنتیکونوس قدامی دوطرفه
بیمار مبتلا به سندرم آلپورت همراه با لنتیکونوس قدامی دوطرفه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Pyogenic Granuloma of the Lacrimal Sac
گرانولومای پیوژن در کیسه اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Acute Retinal Necrosis following Herpetic Encephalitis
گزارش یک مورد نکروز حاد شبکیه به دنبال انسفالیت هرپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Late Presentation of Retinoblastoma: a Case Report
معرفی بیمار مبتلا به رتینوبلاستومای پیش‌رفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Intravitreal Implants for Extended Drug Delivery to the Posterior Segment of the Eye
معرفی انواع ایمپلنت‌های درون زجاجیه‌ای جهت دارورسانی پیوسته‌رهش به سگمان خلفی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemical Structure and Optical Properties of Hydrophilic and Hydrophobic Intraocular Lenses
ساختار شیمیایی و خواص نوری لنزهای درون چشمی هیدروفیل و هیدروفوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cornel Graft Biomechanical Properties following Penetrating Keratoplasty and Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Using the Ocular Response Analyzer
مقایسه شاخص‌های بیومکانیک قرنیه‌های پیوندی پس از پیوند تمام‌ضخامتی و پیوند لایه‌ای عمیق با استفاده از دستگاه تحلیل‌گر پاسخ چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Gradient AC/A Ratio with Different Deviation Measurement Techniques
مقایسه نسبت AC/A گرادیانت به دست آمده با روش‌های مختلف اندازه‌گیری انحراف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normal Eyelid Crease Landmarks in an Iranian Population
ارزیابی شاخص‌های شیار پلکی نرمال در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Orbital and Preseptal Cellulitis over a 10-year Period at Labbafinejed Medical Center, Tehran, Iran and a Review of Literature
اپیدمیولوژی سلولیت اربیتال و پره‌سپتال در بیمارستان لبافی‌نژاد طی 10 سال همراه با مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indications for Corneal Transplantation at Labbafinejad Medical Center
علل پیوند قرنیه در مرکز پزشکی شهید لبافی‌نژاد طی سال‌های 1386 تا 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Corneal Opacity in Childhood on Axial Globe Length in Adulthood
تاثیر کدورت قرنیه در دوران کودکی بر طول محوری کره چشم در بزرگ‌سالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Age on Stereopsis
تغییرات سنی میزان استریوپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Contrast Sensitivity and Visual Acuity after Phacoemulcification with Aspherical and Spherical Hydrophilic IOL Implantation
مقایسه حساسیت کنتراست و حدت بینایی لنز داخل چشمی اسفریک و آسفریک هیدروفیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2011-4)


مبحث مشاوره
مبحث مشاوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

موکوسل اوربیت
موکوسل اوربیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Nocardia Keratitis following Photorefractive Keratectomy
کراتیت نوکاردیایی دوطرفه متعاقب جراحی فتورفرکتیوکراتکتومی: گزارش یک مورد بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Tuberous Sclerosis Presenting with Eyelid Lesions
معرفی یک مورد ضایعات پلکی در زمینه توبروز اسکلروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deep Anterior Lamellar Keratoplasty: Review
مروری بر پیوند لایه‌ای قدامی عمیق قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inferior Oblique Muscle Recession Versus Myectomy for Inferior Oblique Overaction
مقایسه اعمال جراحی رسسیون و مایکتومی در اصلاح پرکاری عضلات مایل تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Criteria to Assess the Risk of Acute Angle Closure
معیارهای جدید پیش‌بینی خطر بروز گلوکوم زاویه بسته حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Randomized Trial of Intravitreal Bevacizumab Alone or Combined with Triamcinolone versus Macular Photocoagulation in Diabetic Macular Edema
اثر تزریق داخل زجاجیه بواسیزوماب با یا بدون تریامسینولون در مقایسه با فوتوکوآگولاسیون ماکولا به عنوان درمان اولیه ادم ماکولای دیابتی بر اساس تحلیل میان دوره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Refractive State in Patients with Unilateral Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction
بررسی عیوب انکساری در بیماران کاندید عمل جراحی انسداد مادرزادی مجرای اشکی یک‌طرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Keratic Precipitate Morphology in Various Uveitic Entities: A Confocal Scan Study
بررسی رسوبات قرنیه در انواع مختلف یووییت با استفاده از اسکن کانفوکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mustard Gas Exposure on Lid Margin Flora in Chronic Blepharitis: A Case Control Study
بررسی اثر گاز خردل بر فلور میکروبی لبه پلک جانبازان شیمیایی مبتلا به بلفاریت مزمن: مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Causes of Severe Visual Impairment and Blindness in the School for the Blind in Ahvaz
بررسی علل نابینایی در مدرسه نابینایان شهر اهواز در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of Blindness and Visual Impairment in Varamin District
بررسی علل قابل اجتناب نابینایی و کم‌بینایی در شهرستان ورامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2011-1)


First Typical Case of HLA-A29 Positive Birdshot Choroidopathy in Iran
اولین مورد قطعی کوروییدوپاتی بیردشات با 29HLA-A مثبت در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Extremely Rare Orbital Tumor
معرفی یک بیمار با تشخیص تومور سلول گرانولر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Localized Corneal Edema Due to a Small Retained Fragment of Nucleus after Phacoemulsification
تورم موضعی قرنیه ناشی از باقی ماندن قطعه کوچکی از هسته عدسی بعد از عمل فیکوامولسیفیکیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Local Chemotherapy for Treatment of Retinoblastoma
مروری بر شیمی‌درمانی موضعی در درمان رتینوبلاستوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blepharitis
بلفاریت و بیماری‌های التهابی لبه پلک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty Using Anwar's Technique in Post-LASIK Ectasia
نتایج پیوند لایه‌ای عمیق قدامی قرنیه به روش حباب بزرگ درکراتکتازی بعد از لیزیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Acute Ocular Chemical Injury at Labbafinejad Medical Center During 2004
اپیدمیولوژی سوختگی‌های شیمیایی چشم در مراجعه‌کنندگان به اورژانس چشم بیمارستان لبافی­نژاد طی سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pterygium and Ocular AberrationsAberrations
تاثیر ناخنک بر اعوجاج‌های چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Corneal Power and Corneal Diameter
رابطه بین قدرت و قطر قرنیه در چشم‌های نزدیک‌بین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Central Corneal Thickness Measurements Using Galilei, Orbscan II, and Ultrasonic Pachymetry
مقایسه گالیله با پاکی‌متری اولتراسوند و ارب‌اسکن II در اندازه‌گیری ضخامت مرکز قرنیه در داوطلبان جراحی رفرکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

No Evidence of HPV Infection in Ocular Surface Neoplasia; A PCR-Based Study
ارتباط عفونت HPV بر پایه PCR با تومورهای اپی‌تلیوم سطحی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Propensity Score Analysis for Comparing Primary Vitrectomy with and without Encircling Band in Pseudophakic / Aphakic Retinal Detachment
مقایسه نتایج دو روش جراحی ویترکتومی اولیه با و بدون باند دورتادوری در جداشدگی شبکیه بعد از عمل آب‌مروارید با استفاده از تحلیل آماری نمره گرایش (Propensity Score)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Hyperlipidemia and Diabetic Retinopathy in Patients with Type I Diabetes Mellitus in Ahvaz
ارتباط بین هایپرلیپیدمی و رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع I در شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2010-10)


Ocular Presentation of Pseudoxanthoma Elasticum
گزارش یافته‌های چشمی در یک بیمار مبتلا به پسودوگزانتوما الاستیکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lacrimal Gland Lymphangioma
لنفانژیوم غده اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orbital Lymphangioma
لنفانژیوم اربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Outcomes and Posterior Segment Complications of Vitreous Loss Following Phacoemulsification Surgery
بررسی پیامد بینایی و عوارض پارگی کپسول خلفی و خروج مایع زجاجیه حین عمل جراحی فیکوامولسیفیکاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contrast Sensitivity and Higher-Order Aberrations in Myopes
اثر اعوجاجات رده بالا بر حساسیت کنتراست در افراد نزدیک‌بین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Anchored with Conventional Hang-Back Techniques in Bilateral Lateral Rectus Recession in Patients with Exotropia
مقایسه نتایج دو روش AHBT و CHBT در رسس دوطرفه عضلات راست خارجی بیماران مبتلا به اگزوتروپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Lateral Head Tilt on Astigmatic Axis
تاثیرکج کردن طرفی سر بر محور آستیگماتیسم چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Features and Surgical Outcomes of Pediatric Rhegmatogenous Retinal Detachment
تظاهرات بالینی و نتایج جراحی جداشدگی رگماتوژن شبکیه اطفال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TNF-Alpha Gene Polymorphisms in Patients with Behcet's Disease and Ocular Involvment in an Iranian Azeri Population
بررسی رابطه پلی‌مورفیسم ژن TNF-α در مبتلایان به علایم چشمی بیماری بهجت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness by Three-Dimensional Optical Coherence Tomography in an Iranian Population
ارزیابی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه به وسیله OCT سه‌بعدی در یک جمعیت سالم ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Function after Deep Anterior Lamellar Keratoplasty: Descemitic versus Pre-Descemetic Dissection
بررسی عملکرد بینایی پس از پیوند لایه‌ای قدامی عمیق قرنیه: جداسازی لایه دسمه در مقابل پره‌دسمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of Keratoconus in Yazd Province
بررسی اپیدمولوژیک قوز قرنیه در استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

History of Ophthalmology in Iran
تاریخ چشم‌پزشکی ایران: از دوره باستان تا عصر معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2010-7)


تورم موضعی قرنیه به علت جداشدگی غشای دسمه بر اثر ورود چاقوی جراحی
تورم موضعی قرنیه به علت جداشدگی غشای دسمه بر اثر ورود چاقوی جراحی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Traumatic Carotid Cavernous Fistula
گزارش یک مورد فیستول حاد کاروتید- کاورنوس به دنبال ضربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Drainage of Delayed Suprachoroidal Hemorrhage Following Glaucoma Surgery
تخلیه زودهنگام خون‌ریزی فوق مشیمیه‌ای تاخیری متعاقب جراحی گلوکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trans-Scleral Diode Laser Cyclophotocoagulation for Management of Elevated Intraocular Pressure after Pars-Plana Vitrectomy
مقایسه اثر سیکلوفتوکوآگولیشن توسط لیزر دیود از طریق اسکلرا بر فشار بالای چشم مقاوم به درمان به دنبال جراحی ویترکتومی عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Postoperative Pain after Cooling PRK
بررسی میزان درد بعد از عمل فتورفرکتیوکراتکتومی در محیط سرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravitreal and Intracameral Bevacizumab in Neovascular Glaucoma/: An Interventional Case Series
نتایج تزریق داخل زجاجیه و اتاق قدامی بواسیزوماب در بیماران مبتلا به گلوکوم نورگ‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Specular Microscopy Evaluation of Corneal Endothelial Cells after Intravitreal and Subconjuctival Injection of Avastin
بررسی اثر تزریق زیر ملتحمه‌ای و داخل زجاجیه‌ای داروی اوستین بر سلول‌های اندوتلیوم قرنیه بر اساس یافته‌های اسپکولارمیکروسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Residual Refractive Errors Following Cataract Surgery and its Determinants
عیب انکساری باقی‌مانده پس از جراحی آب‌مروارید و عوامل موثر بر آن در بیمارستان فارابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surgical Outcomes of Partially Accommodative Esotropia
نتایج درمان جراحی ازوتروپی تطابقی نسبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographics and Surgical Outcomes of Mini Monoka Silicone Intubation in Patients with Canalicular Lacerations
مشخصات اپیدمیولوژیک و نتایج جراحی ترمیم پارگی مجرای اشک با استفاده از لوله سیلیکون مینی مونوکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ptosis Surgery in Patients with Weak Levator Function Using Orbicularis Oculi and Frontalis Muscles
اصلاح افتادگی پلک همراه با عملکرد ضعیف عضله بالابرنده با استفاده از عضلات اربیکولاریس و فرونتالیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2010-4)


مبحث مشاوره
مبحث مشاوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اسکلریت قدامی نکروزان منتشر در بیمار مبتلا به پسوریازیس
اسکلریت قدامی نکروزان منتشر در بیمار مبتلا به پسوریازیس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined Hamartoma of the Retina and Retinal Pigment Epithelium in a Patient with Fundus Flavimaculatus
هامارتوم هم‌زمان با اپی‌تلیوم رنگدانه‌دار شبکیه در بیمار مبتلا به فوندوس فلاوی ماکولاتوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis, Treatment and Prognosis of Optic Neuritis
تشخیص، درمان و پیش‌آگهی نوریت اپتیک حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Confocal and Transmission Electron Microscopic Features of Endothelial Vacuolation in Donated Corneas
تظاهرات فراساختاری اندوتلیوم قرنیه اهدایی در میکروسکوپ کانفوکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Risk Factors for Retinopathy of Prematurity in Isfahan
شیوع و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Higher-Order Aberrations in Conventional Versus Customized Ablation for Photorefractive Keratectomy
مقایسه میزان اعوجاجات رده بالا در جراحی کراتکتومی فتورفرکتیو با دو روش معمول و Customized
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cryopexy or Laser Therapy versus Observation for Management of Accidental Scleral Perforation during Strabismus Surgery; An Experimental Study
بررسی نقش کرایوپکسی و لیزردرمانی در سوراخ‌شدگی اسکلرا حین جراحی استرابیسم در یک مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Safe Dose of Intravitreal Bevacizumab in Rabbit Eyes
مقدار ایمن داروی بواسیزوماب در چشم خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stem Cell Deficiency in Patients with Chronic and Delayed-Onset Mustard Gas Keratopathy
کاهش سلول‌های بنیادی لیمبوس در کراتوپاتی مزمن و دیررس ناشی از گاز خردل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Keratolimbal Allograft in Total Limbal Stem Cell Deficiency
پیوند کراتولیمبال آلوگرافت در بیماران مبتلا به کمبود کامل سلول‌های بنیادی لیمبوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Hoffer Correction Factor for Biometry in Eyes with Phakic Intraocular Lens Implants
ارزیابی فاکتور اصلاحی هوفر در بیومتری چشم‌های فاکیک دارای عدسی داخل چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2010-1)


مبحث مشاوره
مبحث مشاوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Unusual Presentation of Relapsing Acute Lymphoblastic Leukemia
عود لوسمی لنفوبلاستیک حاد با تظاهر غیرمعمول چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Surgical Method for Globe Slinging with Temporalis Fascia
تثبیت موقعیت کره چشم با استفاده از فاسیای تمپورالیس در یک بیمار مبتلا به سندرم چسبندگی اربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Fulminant Facial Cellulitis as the Presenting Sign of Acute Myelogenous Leukemia
گزارش یک مورد لوسمی میلوژن حاد با تظاهر سلولیت اطراف حدقه چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topical Cyclosporine A for Recurrent Episodes of Graft Rejection after Penetrating Keratoplasty
اثر سیکلوسپورین A موضعی در پیش‌گیری و درمان رد پیوند پس از پیوند نفوذی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Knowledge and Practice of Computer Users about Computer Related Eye Problems
بررسی دانش و رفتار در زمینه مشکلات چشمی ناشی از رایانه در کاربران آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Intravitreal Injection of Sterile Chloramphenicol Eye Drops Following Vitreous Tap on the Endothelium of Donated Corneas
اثر تزریق داخل ویتره قطره استریل چشمی کلرامفنیکل بر اندوتلیوم قرنیه دهنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electron and Light Microscopic Study of the Interface in Deep Lamellar Keratoplasty with the Big-Bubble Technique
بررسی غشای دسمه توسط میکروسکوپ الکترونی و نوری در پیوند لایه­ای عمیق به روش حباب بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Efficacy and Safety of Xalatan(R) with Generic Latanoprost (Xalabiost) in Patients with Glaucoma: A Pilot Study
مقایسه میزان تاثیر و عوارض داروی زالاتان و داروی ژنریک زالابیوست در بیماران مبتلا به گلوکوم: یک مطالعه مقدماتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Astigmatism in Fuchs’ Heterochromic Iridocyclitis
آستیگماتیسم قرنیه در بیماران مبتلا به هتروکرومی فوکس ایریدوسیکلیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cross Cylinder Ablation in LASIK for High Astigmatism
نتایج لیزیک به روش سیلندر متقاطع جهت اصلاح آستیگماتیسم بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Incidence, Concurrent Factors and Clinical Results of Reoperation after Corneal Refractive Surgeries
بررسی میزان بروز و نتایج بالینی اعمال جراحی انکساری مجدد قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مبحث مشاوره
مبحث مشاوره
| [Abstract-FA] | [XML] |

هامارتوم هم‌زمان و اپی‌تلیوم پیگمانته رتین در هر دو چشم بیمار یک مبتلا به فوندوس فلاوی ماکولاتوس
هامارتوم هم‌زمان و اپی‌تلیوم پیگمانته رتین در هر دو چشم بیمار یک مبتلا به فوندوس فلاوی ماکولاتوس
| [Abstract-FA] | [XML] |

Acute Fulminant Facial Cellulitis as the Presenting Sign of Acute Myelogenous Leukemia
گزارش یک مورد لوسمی میلوژن حاد با تظاهر سلولیت اطراف حدقه چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2009-10)


مبحث مشاوره
مبحث مشاوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Recurrent Cavernous Hemangioma of the Orbit Secondary to Tumor Remnants
عود همانژیوم کاورنوس اربیت ناشی از باقی‌ماندن قسمتی از توده چندقلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polymerase Chain Reaction versus Conventional Laboratory Methods in the Diagnosis of Fungal Keratitis
مقایسه نتایج آزمون PCR با روش‌های متعارف آزمایشگاهی در تشخیص عفونت قارچی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cyanoacrylate Tissue Adhesive for Management of Exposed Hydroxyapatite Orbital Implant
استفاده از چسب بافتی سیانوآکریلات جهت درمان گسستگی ملتحمه و نمایان شدن ایمپلنت هیدروکسی آپاتیت پس از تخلیه کره چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indications for Corneal Transplantation at Labbafinejad Medical Center, 2004-2007
علل پیوند قرنیه در مرکزآموزشی درمانی لبافی‌نژاد در سال‌های 1383 تا 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deep Anterior Lamellar Keratoplasty versus Penetrating Keratoplasty for Keratoconus
مقایسه پیوند لایه‌ای عمیق قرنیه و پیوند نافذ در درمان قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Deep Anterior Lamellar Keratoplasty in Patients with Keratoconus Using the Big-bubble Technique
نتایج بالینی پیوند لایه‌ای عمیق قرنیه به روش Big Bubble در بیماران مبتلا به قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Excyclotorsion Induced by Two Surgical Methods in Rabbit Eyes
مقایسه دو روش جراحی جابه‌جایی عضلات راست عمودی و افقی در میزان Excyclotorsion ایجادشده در چشم خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Advanced Retinopathy of Prematurity at Poostchi ROP Clinic, Shiraz
بررسی موارد پیش‌رفته رتینوپاتی نوزادان نارس در مراجعین به کلینیک ROP شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Refractive Errors after Laser Therapy for Retinopathy of Prematurity
بررسی تغییرات عیوب انکساری پس از لیزردرمانی در شیرخواران مبتلا به رتینوپاتی نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intravitreal Triamcinolone (IVT) Injection on Visual Acuity in Patients with Ischemic CRVO
ارزیابی اثر تزریق تریامسینولون داخل ویتره بر حدت بینایی بیماران مبتلا به CRVO ایسکمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ophthalmic Artery Velocity in Eyes with NAION and Normal Fellow Eyes
سرعت جریان خون شریان افتالمیک در بیماران مبتلا به ایسکمی قدامی غیرالتهابی شریانی عصب بینایی (NAION)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2009-7)


مبحث مشاوره
مبحث مشاوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Findings Associated with Meningomyelocele in Two Brothers with Gaucher's Disease
گزارش یافته‌های چشمی بیماری گوشر در دو برادر مبتلا به مننگومیلوسل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Hydrops in Grafted Cornea Resulting from Recurrent Keratoconus
هیدروپس حاد در قرنیه پیوندی ناشی از عود قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Dexamethasone, Granisetron and Metoclopramide for Prevention of Nausea and Vomiting after Cataract Surgery
مقایسه اثربخشی دگزامتازون ، گرانیسترون و متوکلوپرامید در پیش‌گیری از تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Amniotic Membrane Grafting in Surgery for Severe Upper Lid Cicatricial Entropion
اثر پیوند پرده آمنیون در بیماران مبتلا به آنتروپیون سیکاتریسی شدید پلک فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Trauma in Subjects older than 60 years
بررسی علل و عوارض آسیب‌های چشمی در افراد بالای 60 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Safety Devices Used in Work-Related Eye Injuries
میزان استفاده از وسایل ایمنی در آسیب‌های چشمی ناشی از کار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravitreal Injection of Bevacizumab versus Triamcinolone Acetonide in Patients with Refractory CME
مقایسه اثر درمانی تزریق داخل ویتره Bevacizumab با تریامسینولون استوناید بر ادم سیستویید ماکولای مقاوم به درمان ناشی از یووییت - کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitrectomy for Complications of Branch Retinal Vein Occlusion
نتایج حاصل از ویترکتومی در بیماران مبتلا به عوارض انسداد شاخه‌ای ورید شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Intraocular Pressure Measurement with the Noncontact Pulsair 3000 Tonometer and Goldmann Applanation Tonometer
مقایسه میزان فشار داخل چشم با استفاده از تونومتر غیرتماسی پالس‌ایر 3000 و تونومتر اپلاناسیون گلدمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Confocal Scan Features of Keratic Precipitates in Fuchs’ Heterochromic Iridocyclitis
بررسی رسوبات قرنیه توسط اسکن کانفوکال در ایریدوسیکلیت هتروکرومیک فوکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Graft Refractive Surgery for Post-DALK Atigmatism in Keratoconus
اصلاح آستیگماتیسم پس از جراحی پیوند عمیق لایه‌ای قدامی قرنیه در بیماران مبتلا به قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and Outcomes of Treatment for Superior Oblique Palsy during a Decade at Labbafinejad Medical Center
بررسی علل و نتایج درمان فلج عضله مایل فوقانی چشم در بیماران کاندید عمل جراحی در بیمارستان لبافی‌نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intelligene Quotient in Patients with Congenital Strabismus
بررسی میزان بهره هوشی بیماران مبتلا به استرابیسم مادرزادی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2009-4)


بیانیه انجمن سردبیران علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مورد ثبت کارآزمایی‌های بالینی در کشور
بیانیه انجمن سردبیران علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مورد ثبت کارآزمایی‌های بالینی در کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبحث مشاوره
مبحث مشاوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Two Cases of Orthoptic Training in Middle-aged Patients
گزارش دو مورد تمرینات اورتوپتیک در افراد میان‌سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Cases with Classic Syndromes of the Third and Sixth Cranial Nerves
گزارش سه مورد از سندرم‌های کلاسیک اعصاب 3 و 6 مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hermansky-Pudlak Syndrome: A Case Report
یک مورد سندرم هرمانسکی- پودلاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Vascular Endothelial Growth Factors in Ocular Neovascular Diseases
نقش عوامل رشد اندوتلیومی عروقی و عوامل مهارکننده آن‌ها در نورگ‌زایی چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patient Satisfaction with Outpatient/Inpatient Ophthalmologic Services at Labbafinejad Medical Center
بررسی میزان رضایت‌مندی بیماران از خدمات چشم پزشکی سرپایی و بستری بیمارستان لبافی نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Age- and Gender-Specific Prevalences of Refractive Errors in an Elderly Population in Mashhad
شیوع عیوب انکساری بر حسب سن و جنس در جمعیت مسن مشهد در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of Visual Impairment among Patients Referred to Rehabilitation Clinics of Shahid Beheshti Medical University
علل ضعف بینایی در مراجعان به کلینیک‌ توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathology of Recipient Corneal Buttons after Penetrating Keratoplasty
آسیب‌شناسی قرنیه گیرندگان بعد از جراحی پیوند قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Keratocyte Density in Normal and Keratoconic Corneas Using Confoscan
مقایسه تراکم کراتوسیت‌ها در قرنیه‌های مبتلا به قوز قرنیه و قرنیه‌های طبیعی با استفاده از اسکن کانفوکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Aberrations after Photorefractive Keratectomy Using Tissue Saving and Personalized Techniques
مقایسه دو روش کراتکتومی فوتورفرکتیو با حفظ بافت و انفرادی‌شده از نظر میزان اعوجاج بعد از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Pencil Pushup Training and Office-Based Vision Therapy for Treatment of Convergence Insufficiency
تاثیر تمرین با مداد در منزل و تمرین با منشور در مطب در درمان نارسایی تقارب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thyroid Function Tests in Patients with Chalazia
مقایسه کارکرد تیرویید در بیماران دچار شالازیون و شالازیون‌های متعدد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Bicanalicular Silicone Intubation for Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction
لوله‌گذاری دومجرایی با لوله کرافورد در انسداد مادرزادی مجرای اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Levator Resection at Labbafinejad Medical Center during 1995-2005
بررسی نتایج جراحی لواتور رزکشن در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد از سال 1374 تا 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitrectomy with Internal Limiting Membrane Peeling in Acute Central Retinal Vein Occlusion Presenting with Low Vision
ویترکتومی همراه با برداشتن غشای محدودکننده داخلی در انسداد حاد سیاهرگ مرکزی شبکیه در بیماران با دید کم در زمان مراجعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Posterior Capsular Tear and Vitreous Loss during Phacoemulsification in a Tertiary Eye Center
میزان بروز پارگی کپسول خلفی و عوامل مرتبط با آن بعد از فیکوامولسیفیکیشن در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان لبافی‌نژاد در طول یک سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Endothelial Cell Loss after Phacoemulsification in Relation to Hydrodynamic Parameters: Low versus High Vacuum Techniques
تاثیر مولفه‌های هیدروداینامیک در کاهش یاخته‌های اندوتلیوم قرنیه بعد از فیکوامولسیفیکیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر مقاله "حساسیت و اختصاصیت سونوگرافی چشم در شناسایی جداشدگی شبکیه در خون‌ریزی زجاجیه"
نقدی بر مقاله "حساسیت و اختصاصیت سونوگرافی چشم در شناسایی جداشدگی شبکیه در خون‌ریزی زجاجیه"
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2009-1)


مبحث مشاوره
مبحث مشاوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبحث مشاوره
مبحث مشاوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Unusual Neoplastic Recurrence in the Corneo-Scleral Limbus: Recurrent Atypical Fibrous Histiocytoma Followed by Intra-Epithelial Squamous Neoplasia
یک تومور ناشایع عودکننده در لیمبوس: هیستیوسایتومای فیبروز آتیپیک و بروز نئوپلازی یاخته سنگ‌فرشی داخل اپی‌تلیومی به دنبال آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Toxocariasis in a Young Man
یک مورد توکسوکاریازیس چشمی در یک مرد جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Orbital Echinococcosis with two Different Features; Hydatid and Alveolar Cysts
اکینوکوکوزیس در اربیت با دو نمای متفاوت: کیست هیداتیک و کیست آلوئولار‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolated Eyelid Involvement as a Rare Presentation of Orbital Pseudotumor
یک مورد سودوتومور ایزوله پلک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Photorefractive Keratectomy for Post Penetrating Keratoplasty Myopia and Astigmatism
اثر کراتکتومی فوتورفرکتیو بر نزدیک‌بینی و آستیگماتیسم پس از پیوند نفوذی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Outbreak of Nocardia Keratitis following Photorefractive Keratectomy
طغیان عفونت نوکاردیایی قرینه بعد از کراتکتومی فوتورفرکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Acute Corneal Hydrops in patients with Keratoconus and Mitral Valve Prolapse
همراهی هیدروپس ناشی از قوز قرنیه و پرولاپس دریچه میترال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Superior versus Inferior Ahmed Glaucoma Valve Implantation
کارگذاری ایمپلنت دریچه احمد در موقعیت فوقانی در مقایسه با موقعیت تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Local Anesthesia in Vitreoretinal Surgery
استفاده از بی‌حسی‌های موضعی در جراحی‌های زجاجیه و شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Occlusion Therapy on Visual Acuity, Contrast Sensitivity and Stereopsis in Amblyopia
اثر بستن چشم بر حدت بینایی، حساسیت کنتراست و دید عمق در تنبلی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Treatment for Sixth Nerve Palsy
نتایج درمان فلج عصب زوج ششم طی 10 سال در بیمارستان شهید لبافی‌نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carotid Wall Thickness in Patients with Acute Unilateral Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy
ارزیابی ضخامت دیواره کاروتید در بیماران مبتلا به ایسکمی حاد یک‌طرفه غیرآرتریتی قدامی عصب بینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications of Transpupillary Thermotherapy in Exudative Age-Related Macular Degeneration
عوارض ترموتراپی ترنس‌پوپیلاری در مبتلایان به استحاله اگزوداتیو وابسته به سن ماکولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photodynamic Therapy for Vasoproliferative Tumors and Capillary Hemangiomas of the Retina
فوتوداینامیک‌تراپی در درمان تومورهای وازوپرولیفراتیو و همانژیومای مویرگی شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravitreal Bevacizumab (Avastin) Injection Alone or Combined with Triamcinolone versus Macular Photocoagulation as Primary Treatment for Diabetic Macular Edema; an Interim Analysis
تغییرات بینایی در اثر تزریق داخل زجاجیه‌ای بواسیزوماب (اواستین) با یا بدون تریامسینولون در مقایسه با فوتوکوآگولیشن ماکولا به عنوان درمان اولیه ادم ماکولای دیابتی براساس تحلیل میان‌دوره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2008-10)


مبحث مشاوره
مبحث مشاوره
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رتینیت ناشی از سایتومگالوویروس در یک بیمار مبتلا به ایدز
رتینیت ناشی از سایتومگالوویروس در یک بیمار مبتلا به ایدز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravitreal Triamcinolone Acetonide for Treatment of Cystoid Macular Edema due to Retinitis Pigmentosa; a Case Report
گزارش یک مورد درمان ادم سیستویید ماکولا در بیمار مبتلا به رتینیت پیگمنتوزا با تزریق داخل زجاجیه‌ای تریامسینولون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adie’s Tonic Pupil Following Chicken Pox
یک مورد مردمک تونیک به دنبال آبله مرغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infectious Keratitis following Excimer Laser Refractive Surgery
کراتیت‌های عفونی به دنبال اعمال جراحی کراتورفرکتیو با لیزر اگزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scleral Fixation of an Aniridic IOL and Penetrating Keratoplasty: Clinical Outcomes in Three Cases
سه مورد کارگذاری لنز آنیریدیک به روش تثبیت صلبیه‌ای هم‌زمان با پیوند نفوذی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Iris Recognition Method for Identification Systems
روش نوین تشخیص عنبیه در تعیین هویت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Ophthalmologists’ Sitting Position
ارزیابی الگوی نشستن چشم‌پزشکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seropositivity for Human T-cell Lymphotropic Virus (HTLV) in Donors at the Eye Bank of I.R. Iran
شیوع دهندگان سرولوژی مثبت از نظر ویروس لنفوتروپیک یاخته T انسانی (HTLV) در بانک چشم جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1386-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical Study of Inflammatory Pseudotumors of the Orbit at Farabi Hospital, Tehran, Iran
ارزیابی منشا میوفیبروبلاستی سودوتومورهای التهابی اربیت در بیمارستان فارابی تهران طی سال‌های 86-1374
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Local Injection of Bevacizumab for Treatment of Primary Active Pterygium
اثر تزریق زیرملتحمه‌ای اواستین (Avastin) بر ناخنک فعال اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Goniotomy in Primary Congenital Glaucoma
نتایج جراحی گونیوتومی در کودکان مبتلا به گلوکوم مادرزادی اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standard Full Field Electroretinography: Normal Values and Variations with Age in an Iranian Population
مقادیر نرمال در الکترورتینوگرافی فول فیلد استاندارد و تغییرات آن با افزایش سن در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Diabetic Retinopathy in Type II Diabetes Mellitus
عوامل موثر بر بروز رتینوپاتی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes and Prognosis of Treatment for Retinoblastoma with Primary Chemotherapy and Focal Treatment
نتایج درمان و پیش‌آگهی در بیماران مبتلا به رتینوبلاستوما بعد از شیمی‌درمانی اولیه و درمان کانونی بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی رتینوبلاستوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2008-7)


مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Homonymous Hemianopia Visual Field Defect Following Sildenafil Consumption
همی‌آنوپی هومونیموس به عنوان تنها علامت سکته هموراژیک مغزی بعد از مصرف سیلدنافیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Planning for Ophthalmology Education in Iran
تدوین برنامه راهبردی آموزش رشته تخصصی چشم‌ پزشکی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of Blindness and Low Vision in Khoozestan Province, Iran
شیوع و علل نابینایی و کم بینایی در استان خوزستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Medial Rectus Advancement Versus Bilateral Lateral Rectus Recession in Consecutive Exotropia
مقایسه جلوکشیدن دوطرفه ماهیچه‌های راست داخلی و رسس دوطرفه ماهیچه‌های راست خارجی در اگزوتروپی نتیجه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Specifity and Sensitivity of Ocular Sonography in the Diagnosis of Retinal Detachment with Vitreous Hemorrhage
حساسیت و اختصاصیت سونوگرافی چشم در شناسایی جداشدگی شبکیه در خون‌ریزی زجاجیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combined Sutureless 25-Gauge Vitrectomy, Phacoemulsification, and Posterior Chamber Intraocular Lens Implantation for Management of Uveitic Cataracts Associated with Posterior Segment Disease
جراحی هم‌زمان ویترکتومی بدون بخیه با ابزار 25 گاژ، فیکوامولسیفیکیشن و کارگذاری لنز داخل چشمی اتاق خلفی در درمان آب‌مروارید ناشی از یووییت همراه با مشکلات سگمان خلفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Heavy Silicone Oil Tamponade in Complicated Retinal Detachment Surgery
نتایج استفاده از روغن سیلیکون سنگین در جراحی موارد پیچیده جداشدگی شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence, Severity and Risk Factors for Retinopathy of Prematurity in Premature Infants with Late Retinal Examination
فراوانی، شدت و عوامل خطرساز رتینوپاتی نارسی در کودکان نارس با معاینه دیرهنگام شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Outcomes of 4 Therapeutic Approaches for Central Retinal Vein Occlusion
تغییرات حدت بینایی در چهار روش درمانی انسداد سیاهرگ مرکزی شبکیه در مقایسه با سیر طبیعی بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medication Error Following Intraocular Surgery at a Tertiary Eye Care Center
اشتباهات دارویی در بخش چشم‌پزشکی بیمارستان لبافی‌نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Keratocyte Density in Keratoconus and Post-LASIK Corneas with and without Keratectasia; a Confocal Scan Study
مقایسه تراکم کراتوسیت­ها در قرنیه‌های مبتلا به قوز قرنیه، قرنیه‌های لیزیک‌شده، کراتکتازی پس از لیزیک و قرنیه‌های طبیعی با استفاده از اسکن کانفوکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fortified Cefazolin-Gentamicin versus Fortified Vancomycin-Ceftazidime Drops for Treatment of Bacterial Corneal Ulcers
اثر درمانی قطره‌های تقویت‌شده سفازولین- جنتامایسین و ونکومایسین- سفتازیدیم بر زخم باکتریایی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conjunctival and Lacrimal Sac Bacterial Flora in Adults with Nasolacrimal Duct Obstruction in Comparison with Normal Subjects
فلور باکتریایی ملتحمه و کیسه اشکی در بزرگ‌سالان مبتلا به انسداد مجرای اشکی در مقایسه با ملتحمه طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Iranian Ophthalmologists’ Perception of English Language Presentations in Scientific Congresses
نظرسنجی از چشم‌پزشکان در خصوص برگزاری همایش‌های چشم‌پزشکی به زبان انگلیسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2008-4)


مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Fuchs Heterochromic Iridocyclitis and Pellucid Corneal Marginal Degeneration: A Co-incidence or a Developmental Defect?
ایریدوسیکلیت هتروکرومیک فوکس و استحاله حاشیه‌ای پلوسید قرنیه: بروز هم‌زمان یا یک اختلال تکاملی؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Terrien’s Marginal Degeneration, Total Peripheral Corneal Ectasia and Posterior Polymorphous Dystrophy in a Patient with Rheumatoid Arthritis
استحاله محیطی Terrien دوطرفه، اکتازی کامل محیطی قرنیه و دیستروفی چندشکلی خلفی در یک بیمار مبتلا به آرتریت روماتویید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Clinical Features of Duane's Retraction Syndrome
فراوانی و مشخصات بالینی سندرم دوئن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathologic Evaluation of Trabeculectomy Specimens and Surgical Results in Patients with Chronic Primary Glaucoma
تظاهرات آسیب­شناسی نمونه ترابکولکتومی و نتایج عمل در بیماران مبتلا به گلوکوم مزمن اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nd:YAG Membranotomy in Diabetic Premacular Hemorrhage
ممبرانوتومی خلفی با لیزر یاگ در خون‌ریزی پره‌ماکولار در مبتلایان به رتینوپاتی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Nerve Fiber Layer Thickness on OCT and Visual Field in Patients with Optic Atrophy
همبستگی ضخامت لایه عصبی در OCT با یافته‌های میدان بینایی در افراد مبتلا به آتروفی عصب بینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Intracranial and Intraocular Pressures
ارتباط فشار داخل مغزی با فشار داخل چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Traumatic Wound Dehiscence and Lens Extrusion after Penetrating Keratoplasty
نتایج درمان جداشدگی محل جوشگاه پیوند نفوذی قرنیه و خروج لنز داخل چشمی به دنبال ترومای غیرنافذ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Limbal Autograft after Excision of Primary and Recurrent Pterygium
نتایج پیوند اتولوگ لیمبوس بعد از برداشتن ناخنک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two Surgical Techniques for Intraocular Lens Implantation in Pediatric Cataract Surgery
مقایسه دو روش کارگذاری لنز داخل چشمی در جراحی آب‌مروارید کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Opposite Clear Corneal Incisions versus On-Axis Incision during Phacoemulsification to Correct Pre-existing Astigmatism
اثر اصلاح‌کنندگی یک جفت برش متناظر قرنیه شفاف در مقایسه با برش مرسوم حین فیکوامولسیفیکیشن به منظور اصلاح آستیگماتیسم پیشین قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IOL Power Calculation in Patients with Previous RK
تعیین قدرت لنز داخل چشمی در بیماران دارای سابقه جراحی کراتوتومی شعاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Amblyopia in School Children in Mashhad
شیوع تنبلی چشم در دانش‌آموزان منطقه یک مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2008-1)


سوالات اختلال گردش خون مغز و تظاهرات چشمی
سوالات اختلال گردش خون مغز و تظاهرات چشمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ConfoScan Features in a Case of Meesmann Corneal Dystrophy
گزارش تظاهرات اسکن کانفوکال در یک مورد دیستروفی میزمن قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meesmann Corneal Dystrophy: A Clinico-Pathological and Ultrastructural Case Report
گزارش بالینی، آسیب‌شناسی و فراساختاری یک مورد دیستروفی میزمن قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Posterior Ischemic Optic Neuropathy Following Herpes Zoster Ophthalmicus
یک مورد نوروپاتی ایسکیمیک خلفی عصب بینایی به دنبال کراتویووییت هرپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recent Developments in Automated Perimetry
مروری برپیش‌رفت‌های جدید پریمتری خودکار و مقایسه آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Application of Limbal Stem Cells in Patients with Limbal Stem Cell Deficiency
یاخته‌های بنیادی لیمبوس و کاربرد آن در درمان بیماران دچار نقص در ناحیه لیمبوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Subtenon Injection of Botulinum Toxin A in Acute Sixth Nerve Palsy; a Randomized Clinical Trial
تاثیر تزریق ساب‌تنون سم بوتولینوم A در فلج حاد عصب زوج شش مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Position and Circumference of the Inferior Oblique Muscle in Patients with Inferior Oblique Overaction
موقعیت و محیط ماهیچه مایل تحتانی در بیماران دچار پرکاری این ماهیچه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Norrie Disease Gene Mutation in an Iranian Population of Neonates with Advanced Retinopathy of Prematurity
جهش ژن بیماری نوری در مبتلایان به رتینوپاتی پیش‌رفته نوزاد نارس در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravitreal Bevacizumab in Neovascular Glaucoma; A Randomized Clinical Trial
تزریق داخل زجاجیه‌ای Bevacizumab در مبتلایان به گلوکوم نورگ‌زایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Hypertension after Myopic Photorefractive Keratectomy
افزایش فشار داخل چشمی ناشی از مصرف استرویید به دنبال کراتکتومی فوتورفرکتیو برای اصلاح نزدیک‌بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Ultrasound and Orbscan II in Measuring Central Corneal Thickness
مقایسه اندازه‌گیری ضخامت مرکز قرنیه با دستگاه اورب‌اسکن II و پاکی‌متری اولتراسوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Visual Outcomes between Aspheric IOLs: Tecnis Z9000 and Acrysof IQ
مقایسه نتایج بینایی بین لنزهای داخل چشمی آسفریک Tecnis و AcrySof IQ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Visual Outcomes between Aspheric IOLs: Acrysof IQ and Akreos AO
مقایسه نتایج بینایی بین لنزهای داخل چشمی آسفریکAcrysof IQ و Akreos AO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Myopia and Associated Factors in Patients Referred to Eye Clinics of Yazd Medical University
توزیع فراوانی انواع نزدیک‌بینی و عوامل مرتبط با آن در مراجعان به درمانگاه‌های چشم‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Diabetic Retinopathy in Tehran Province
شیوع رتینوپاتی دیابتی و عوامل موثر بر آن در استان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نامه به سردبیر
نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نامه به سردبیر
نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2007-10)


بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Axial High Myopia and Esotropia(Heavy Eye Syndrome); Results of Surgical Management
گزارش نزدیک‌بینی محوری بالا همراه با ازوتروپی (سندرم چشم ثقیل) و نتایج جراحی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tonic Pupil Associated with Ocular Siderosis
یک مورد مردمک تونیک در همراهی با سیدروز چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retinocytoma Associated with Bilateral Retinoblastoma
گزارش یک مورد نادر رتینوسایتوما در همراهی با رتینوبلاستومای دوطرفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Involvement in Xeroderma Pigmentosum: A Histopathologic Report
گزارش آسیب‌شناسی یک مورد درگیری قرنیه در بیماری گزرودرما پیگمنتوزوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

External Ocular Manifestation in Autosomal Dominant Dystrophic Epidermolysis Bullosa: A Case Report
تظاهرات چشمی در یک بیمار مبتلا به اپیدرمولیز تاولی دیستروفیک نوع غالب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factitious Conjunctivitis: A Case Report
یک مورد کونژنکتیویت ساختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Genetics of Age-Related Macular Degeneration
مروری بر نقش ژنتیک در استحاله سنی ماکولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cataract and Diabetes Mellitus
آب‌مروارید و دیابت قندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ahram Mineral Water-induced Sulfate Keratopathy: Histopathologic, Electron Microscopic and Confocal Scan Features
کراتوپاتی سولفات ناشی از آب معدنی اهرم در قرنیه‌های جسد: تظاهرات آسیب­شناسی، میکروسکوپ الکترونی و اسکن کانفوکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathologic Changes Induced by Topical Mitomycin-C in Rabbit Corneas
تغییرات هیستوپاتولوژیک ایجادشده به وسیله میتومایسین در قرنیه خرگوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Features in Marfan’s Syndrome
ارزیابی علایم چشمی سندرم مارفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patterns of Visual Field Loss in Patients with Open Angle Glaucoma
الگوهای نقص میدان بینایی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه‌باز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foveal Reattachment following Successful Surgery for Macula-off Retinal Detachment: Deep Vitrectomy versus Scleral Buckling
زمان اتصال مجدد فووآ بعد از عمل جراحی موفقیت‌آمیز در جداشدگی شبکیه همراه با جداشدگی ماکولا به دو روش باکل صلبیه و ویترکتومی عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transvitreal Optic Neurotomy for Non-arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy
نوروتومی عصب بینایی از طریق ویترکتومی برای درمان نوروپاتی ایسکمیک قدامی غیر آرتریتی عصب بینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lensectomy and PCIOL Implantation with and without Posterior Capsulotomy and Anterior Vitrectomy in Pediatric Cataracts
جراحی آب‌مروارید با و بدون برداشتن کپسول خلفی و ویترکتومی قدامی در کودکان 15-10 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anterior Chamber Depth Changes after Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation
تغییرات عمق اتاق قدامی پس از فیکوامولسیفیکیشن و کارگذاری لنز داخل چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Phacoemulsification and PCIOL Implantation in Patients with Chronic Angle Closure Glaucoma
نتایج بالینی جراحی آب‌مروارید به روش فیکوامولسیفیکیشن به همراه کارگذاری لنز داخل چشمی در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه‌بسته مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Limbal Relaxing Incision to Correct Pre-existing Corneal Astigmatism in Patients Undergoing Phacoemulsification
اثر تصحیح‌کننده برش شل‌کننده لیمبوس بر آستیگماتیسم قرنیه‌ای پیشین در همراهی با جراحی آب‌مروارید به روش فیکوامولسیفیکیشن بدون بخیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Outcomes of Aspheric IOL (AcrySof IQ) versus Spheric IOL (Sensar) Implantation
مقایسه نتایج بینایی بین لنز آسفریک AcrySof IQ و لنز اسفریک Sensar
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Visual Outcomes between Aspheric IOLs: Tecnis Z9000 versus Akreos AO
مقایسه نتایج بینایی بین لنزهای آسفریک Tecnis و Akreos AO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Horizontal Recti Surgery on Clinical and Paraclinical Indices in Congenital Nystagmus
میزان تاثیر جراحی ماهیچه‌های راست افقی بر شاخص‌های بالینی و پاراکلینیکی در نیستاگموس مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uncorrected Refractive Errors and Spectacle Use Rate in School Children in Mashhad, 2006
عیوب انکساری اصلاح‌نشده و میزان استفاده از عینک در دانش‌آموزان منطقه یک مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2007-7)


پرسش‌ها
پرسش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Aspergillus Fumigatus Keratitis after Laser in Situ Keratomileusis
یک مورد کراتیت ناشی از آسپرژیلوس فومیگاتوس به دنبال لیزیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diffuse Lamellar Keratitis Induced by Corneal Foreign Body 9.5 Months after Laser in Situ Keratomileusis
کراتیت لایه­ای منتشر به دنبال ورود جسم خارجی به قرنیه بالغ بر 9 ماه پس از لیزیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intraocular Lens Calcification: A Clinico-Pathological Report and Review of Literature
کلسیفیکاسیون لنز داخل چشمی: گزارش بالینی و آسیب‌شناختی و مروری بر منابع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Direct and Indirect Repair in Canalicular Laceration Reconstruction
ترمیم مستقیم و غیر مستقیم در بازسازی پارگی‌های کانالیکول اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Otolaryngological Disorders and Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction
رابطه اختلالات گوش‌وحلق‌وبینی و انسداد مادرزادی مجرای اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Chalazion on Refractive Error and Corneal Topography
تاثیر اندازه و مکان شالازیون بر تغییرات عیب انکساری و توپوگرافی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Baerveldt Tube Implantation for Refractory Glaucoma in Young Patients: Intermediate-Term Results
نتایج میان‌مدت کارگذاری شانت بارولت در گلوکوم مقاوم در بیماران جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Diurnal Variations of Intraocular Pressure in a Normal Iranian Population
تغییرات روزانه فشار چشم در افراد هنجار ساکن شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Religious Fasting on Basal Tear Secretion, Tear Break up Time and Intraocular Pressure
تاثیر روزه‌داری بر میزان ترشح پایه و زمان گسست اشک و فشار چشم در افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stereoacuity after LASIK
ارزیابی حدت دید سه‌بعدی پس از عمل لیزیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amplitude and Facility of Accommodation in Myopic Eyes after Photorefractive Keratectomy
تغییرات دامنه و سهولت تطابق افراد نزدیک‌بین پس از کراتکتومی فوتورفرکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dry Eye following Keratorefractive Surgery
خشکی چشم پس از جراحی رفرکتیو قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Photorefractive Keratectomy for Myopia; an 8-Year Follow up Study
پی‌گیری 8 ساله نتایج کراتکتومی فوتورفرکتیو و عوارض آن در نزدیک‌بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cataract Etiology in Children Less than 3 Years of Age at Khalili Hospital, Shiraz-Iran
علل آب‌مرواریدهای جراحی‌شده در کودکان زیر سه سال در بیمارستان خلیلی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensorineural Hearing Loss in Pseudoexfoliation Syndrome
افت شنوایی حسی- عصبی در سندرم سودواکسفولیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathologic Evaluation of Optic Neurotomy with MVR Blade and Excimer Laser in Cadaver Eyes
ارزیابی آسیب‌شناسی نوروتومی عصب بینایی با استفاده از چاقوی MVR و لیزر اگزایمر درچشم جسد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Anterior Ischemic Optic Neuropathy after Use of Tadalafil
یک مورد نوروپاتی ایسکمیک قدامی عصب بینایی به دنبال مصرف تادالافیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topical Sodium Diclofenac during Pan-Retinal Photocoagulation in Patients with Proliferative Diabetic Retinopathy
قطره چشمی دیکلوفناک سدیم در کاهش درد ناشی از لیزردرمانی شبکیه در رتینوپاتی پرولیفراتیو دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Very Low Birth Weight or Low Gestational Age Infants
فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس و عوامل موثر در ایجاد آن در نوزادان نارس با وزن بسیار کم یا با سن حاملگی پایین ارجاع‌شده به بیمارستان فارابی تهران طی 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and Severity of Retinopathy of Prematurity: Singleton versus Multiple-births
فراوانی و شدت رتینوپاتی نوزادان نارس در چندقلوها و یک‌قلوها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2007-4)


پرسش‌ها
پرسش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloverleaf Skull Syndrome Associated with Cleft Palate
گزارش یک مورد سندرم جمجمه برگ شبدری همراه با شکاف کام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eye Glasses
عینک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma Homocysteine Levels in Cataract Patients with and without Pseudoexfoliation Syndrome
هوموسیستین سرم در بیماران مبتلا به آب‌مروارید با و بدون سودواکسفولیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long-term Complications of Enucleated or Severely Traumatized Eyes in War Veterans
عوارض طولانی‌مدت تخلیه چشم یا آسیب شدید چشمی در جانبازان جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy and Safety of Subconjunctival Mitomycin C and Daunorubicin in the Treatment of Pterygium
اثربخشی و بی‌زیانی تزریق زیرملتحمه‌ای میتومایسین C و دانوروبیسین در درمان ناخنک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Congenital Nasolacrimal Duct Obstruction and Its Risk Factors in Premature Neonates
شیوع انسداد مجرای نازولاکریمال و عوامل خطرساز آن در نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deep Lamellar Endothelial Keratoplasty (DLEK) for Management of Corneal Endothelial Disorders
پیوند قرنیه به روش اندوکراتوپلاستی در درمان کراتوپاتی تاولی ناشی از اختلالات اندوتلیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Preoperative Topical Diclofenac for Prevention of Post-Cataract Surgery Inflammation
تاثیر قطره چشمی دیکلوفناک قبل از عمل جراحی آب‌مروارید بر میزان التهاب پس از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Lensectomy, Posterior Capsulotomy, Anterior Vitrectomy and Posterior Chamber Intraocular Lens Implantation in Pediatric Cataracts
نتایج جراحی آب‌مروارید همراه با کارگذاری لنز داخل چشمی اتاق خلفی در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation in Patients with Congenital Iris Coloboma
فیکوامولسیفیکیشن و کارگذاری لنز داخل چشمی در بیماران مبتلا به آب‌مروارید همراه با کولوبوم مادرزادی عنبیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Symptoms and Signs in Professional Video-Display Users
شکایات و یافته‌های چشمی در کاربران رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbial Inhibitional in Non-inflamed Human Aqueous after Oral Antibiotic Intake
توانایی مهار میکروبی زلالیه چشم غیر ملتهب انسان پس از مصرف آنتی‌بیوتیک خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amniotic Membrane Transplantation in Acute Ocular Chemical Burns
پیوند پرده آمنیون در سوختگی‌های حاد شیمیایی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normal Conjunctival Flora in Newborns and Infants
فلور نرمال ملتحمه در نوزادان و شیرخواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors of Post-traumatic Endophthalmitis
عوامل خطرساز وقوع اندوفتالمیت پس از صدمات نفوذی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preschool Vision Screening Program: Coverage, Validity and Outcome
میزان پوشش، اعتبار و پیامد معاینات غربالگری بینایی رایج پیش‌دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

KMAssociation of Helicobacter Pylori Infection with Primary Open Angle Glaucoma
ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با گلوکوم زاویه‌باز اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2007-1)


پرسش‌ها
پرسش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypotonous Maculopathy following Ocular Blunt Trauma
یک مورد ماکولوپاتی ناشی از هایپوتونی پس از ضربه غیرنافذ به چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Candida Interface Keratitis after Deep Anterior Lamellar Keratoplasty: Clinical, Microbiologic, Histopathologic and Confocal Microscopic Reports
دو مورد کراتیت کاندیدایی به دنبال پیوند لایه­ای عمیق قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Delayed-Onset Actinomyses Keratitis after LASIK
کراتیت دیررس ناشی از اکتینومایسس اسراییلی به دنبال جراحی لیزیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Comitant Esotropia following Penetrating Keratoplasty
ایزوتروپی حاد یکنواخت به دنبال پیوند قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Usage of Autologous Serum Eye Drops
کاربرد قطره‌های چشمی مشتق از سرم اتولوگ انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Different Methods for Intraocular Lens Power Calculation after Corneal Refractive Surgery
مروری بر روش‌های محاسبه قدرت قرنیه برای تعیین قدرت لنز داخل چشمی پس از جراحی کراتورفرکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intraocular Lens Power Calculation after Keratorefractive Surgery
مقایسه چند روش تعیین قدرت لنز داخل چشمی پس از جراحی رفرکتیو قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Central Corneal Thickness, Endothelial Characteristics and Intraocular Pressure in Congenital Cataract Extracted Eyes
ضخامت قرنیه، ویژگی‌های اندوتلیوم و میزان فشار داخل چشمی پس از جراحی آب‌مروارید مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Endothelial Cell Evaluation in Donors with Aluminum Phosphide Intoxication
ارزیابی یاخته‌های اندوتلیوم قرنیه دهندگان فوت‌شده به علت مسمومیت با قرص برنج (فسفید آلومینیوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sensitivity and Specificity of Confocal Scan in the Diagnosis of Fungal and Acanthamoeba Keratitis
حساسیت و ویژگی اسکن کانفوکال در تشخیص کراتیت‌های آکانتامیبی و قارچی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Results of Descemet`s Stripping with Endothelial Keratoplasty (DSEK) in Patients with Bullous Keratopathy after Cataract Surgery
نتایج اندوکراتوپلاستی به روش جداسازی دسمه در مبتلایان به کراتوپاتی تاولی پس از جراحی آب‌مروارید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laser in Situ Keratomileusis for Correction of Myopia and Astigmatism after Penetrating Keratoplasty
نتایج و عوارض لیزیک در اصلاح نزدیک‌بینی و آستیگماتیسم بعد از پیوند نفوذی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Infusion and Bolus Intracameral Adrenaline during Phacoemulsification on Endothelial Density and Morphology
مقایسه استفاده از ادرنالین به روش بولوس و به روش اینفیوژن حین جراحی آب‌مروارید از نظر اثر بر روی یاخته‌های اندوتلیوم قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pupil Dilation with Intracameral Lidocaine during Phacoemulsification
نتایج اتساع مردمک با استفاده از لیدوکایین داخل اتاق قدامی طی فیکوامولسیفیکیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Patch Therapy in Adults with Ametropic Amblyopia
درمان به روش بستن چشم در بزرگ‌سالان مبتلا به تنبلی چشم آمتروپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Mersilene Mesh and Autogenous Fascia Lata in Ptosis Correction
اسلینگ پلک فوقانی با فاشیا لاتا در مقایسه با مش مرسیلن در درمان افتادگی پلک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Benign Reactive Lymphoid Hyperplasia of Caruncle and Plica: Report of Five Cases
گزارش پنج مورد هایپرپلازی لنفویید خوش­خیم در ناحیه کارونکل و پلیکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surgical Treatment of Severely Traumatized Eyes with No Light Perception
نتایج درمان جراحی در چشم‌های دچار مصدومیت شدید و عدم درک نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravitreal Triamcinolone Acetonide in Chronic Refractory Uveitis
ارزیابی نتایج درمانی تزریق داخل زجاجیه‌ای تریامسینولون استوناید در یووییت‌های مزمن مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravitreal Triamcinolone for Treatment of Refractory Diabetic Macular Edema
تزریق داخل زجاجیه‌ای تریامسینولون استوناید برای درمان ادم ماکولای دیابتی منتشر مقاوم به لیزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گزارشی از فستیوال شبکیه کن (Cannes Retina Festival)
گزارشی از فستیوال شبکیه کن (Cannes Retina Festival)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2006-10)


بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Primary Graft Failure and Systemic Presentations of HSV Infection Following Transplantation of an HSV-Contaminated Donor Cornea
گزارش یک مورد شکست اولیه پیوند به همراه علایم سیستمیک به دنبال پیوند قرنیه آلوده به ویروس هرپس سیمپلکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Butterfly-Shaped Macular Dystrophy
دیستروفی پروانه‌ای‌شکل ماکولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pretarsal Dermoid Cyst: A Case Report
یک مورد کیست درمویید متصل به تارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Household Ocular Injuries: A Case Series
آسیب‌های چشمی خانگی: گزارش مجموعه موارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Double Elevator Palsy: A 10-year Review of Operated Patients
نقص بالا بردن یک چشم: گزارشی از بیماران جراحی‌شده طی 10 سال در بیمارستان لبافی‌نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Range of Motion in Ocular Implants Following Enucleation: Hydroxyapatite Vs Porous Polyethylene (Medpor)
دامنه حرکات ایمپلنت حدقه‌ای هیدروکسی آپاتیت در مقایسه با مدپور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Primary Placement of Titanium Peg on Hydroxyapatite Orbital Implant
کارگذاری اولیه پگ تیتانیوم در ایمپلنت هیدروکسی آپاتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Oral Tranexamic Acid Vs Oral Prednisolone on Rebleeding in Traumatic Hyphema
اثربخشی پردنیزولون و ترانکسامیک اسید در پیش‌گیری از خون‌ریزی مجدد در هایفمای ناشی از ضربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Central Corneal Thickness with Optic Disc Area in Patients with Primary Open Angle Glaucoma
ارتباط ضخامت مرکز قرنیه با مساحت سر عصب بینایی در بیماران دچار گلوکوم زاویه‌باز اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Disorders in Renal Transplant Patients
اختلالات چشمی در بیماران دارای کلیه پیوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ferrara Intrastromal Corneal Ring Segments in Keratoconus
نتایج کارگذاری حلقه‌های داخل استرومایی فرارا (Ferrara) در قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Phacoemulsification in Eyes with and without Pseudoexfoliation
نتایج فیکوامولسیفیکشن در بیماران با و بدون سندرم سودواکسفولیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eternal Weibull Regression analysis for Evaluation of the Effects of Different Covariates on Retinal Redetachment following Retinal Detachment Surgery
ارزیابی تاثیر عوامل مختلف بر وقوع جداشدگی مجدد شبکیه بعد از جراحی ترمیم جداشدگی شبکیه با استفاده از مدل بقای رگرسیونی ویبل جاودان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deep Vitrectomy with and without Silicone Oil in Infectious Endophthalmitis
نتایج بینایی ویترکتومی عمیق با و بدون تزریق روغن سیلیکون در اندوفتالمیت عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Results of Vitrectomy in Idiopathic Macular Hole
نتایج ویترکتومی در سوراخ ایدیوپاتیک ماکولا با و بدون برداشتن غشای محدودکننده داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitrectomy for Diffuse Refractory Diabetic Macular Edema Associated with a Taut Premacular Posterior Hyaloid
نتایج ویترکتومی در ادم ماکولای دیابتی مقاوم به لیزر همراه با هیالویید خلفی ضخیم‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تراخم و ما
تراخم و ما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2006-7)


پرسش‌ها
پرسش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Delayed Corneal Perforation Secondary to Topical Diclofenac Use after LASEK
سوراخ‌شدگی تاخیری قرنیه پس از عمل لازک به دنبال مصرف دیکلوفناک موضعی: معرفی مورد و مروری بر منابع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Posterior Ischemic Optic Neuropathy Following Percutaneous Nephrolithotomy
یک مورد نوروپاتی ایسکمیک خلفی عصب بینایی به دنبال جراحی نفرولیتوتومی از طریق پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infectious Keratitis Following Topical Steroid Use in Patients with Acute Corneal Hydrops
گزارش دو مورد عفونت قرنیه به دنبال مصرف استرویید موضعی در مبتلایان به هیدروپس حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amniotic Membrane Transplantation
پیوند پرده آمنیون برای بازسازی سطح چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normal Values of Bony Inter- and Intra-orbital Distances in an Iranian Population
اندازه‌های هنجار فواصل استخوانی بین حدقه‌ای و حدقه‌ای در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Side Effects of Desferal in Patients with b Thalassemia
مشکلات چشمی ناشی از دسفرال در بیماران مبتلا به تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Diabetic Ocular Nerve Paralysis
توزیع نسبی و تظاهرات انواع فلج اعصاب چشمی ناشی از دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pediatric Vogt-Koyanagi-Harada (VKH)-Associated Panuveitis: Clinical Course and Management
پان‌یووییت ناشی از وگت-کویاناگی- هارادای کودکی: سیر بالینی و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mitomycin-C Trabeculectomy versus Ahmed Glaucoma Implant for Treatment of Pediatric Aphakic Glaucoma
مقایسه ترابکولکتومی + میتومایسین C و کارگذاری دریچه احمد در درمان گلوکوم آفاکی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Results of Post-Trabeculectomy Bleb Revision Using Conjunctiva
نتایج و عوارض بازسازی بلب با استفاده از ملتحمه بعد از عمل ترابکولکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Aspects and Results of Lensectomy in Hereditary Lens Subluxation
یافته‌‌های بالینی و نتایج درمان جراحی در جابه‌جایی مادرزادی عدسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Exudative Age-Related Macular Degeneration with Body Mass Index
ارتباط بین نمایه توده بدنی (BMI) و ماکولوپاتی اگزوداتیو وابسته به سن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes and Results of Vitrectomy for Spontaneous Non-Diabetic Vitreous Hemorrhage
علل و نتایج ویترکتومی در خون‌ریزی خودبه‌خودی غیردیابتی زجاجیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Preoperative Sub-tenon Block on Intra- and Post-operative Complications in Retinal Detachment Surgery
تاثیر بلوک ساب‌تنون قبل از جراحی ترمیم جداشدگی شبکیه بر کاهش عوارض حین و بعد از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topical Mitomycin-C 0.01% Versus Dexamethazone Phosphate 0.1% in Refractory Vernal Keratoconjunctvitis
مقایسه اثر بخشی قطره میتومایسین- سی 01/0 درصد با قطره دگزامتازون فسفات 1/0 درصد در درمان کراتوکونژنکتیویت بهاره مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Donor Eye Contamination Before and After Decontamination Process in the Eye Bank of the I.R. of Iran
میزان آلودگی چشم دهنده قبل و بعد از فرایند آلودگی‌زدایی در بانک چشم ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automated Lamellar Therapeutic Keratoplasty for Surgical Treatment of Keratoconus
نتایج پیوند لایه‌ای خودکار قرنیه در درمان جراحی قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Assessment of Trachoma (RAT) in South Provinces of Iran
ارزیابی سریع وضعیت تراخم در مناطق روستایی استان‌های جنوبی ایران در سال1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Manifestation of Tuberculosis
شیوع تظاهرات چشمی سل در بیماران مسلول شهرستان زاهدان در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2006-4)


پرسش‌ها
پرسش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Invisible Cataract
آب‌مروارید نامحسوس یا قطره روغنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three Cases of Benign Flecked Retina Syndrome
معرفی سه مورد سندرم شبکیه لکه لکه خوش‌خیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lacrimal Drainage Obstruction as an Early Presentation of Lacrimal Sac Lymphoma
انسداد مجرای اشکی به عنوان نخستین تظاهر بالینی لنفوم کیسه اشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Atopic Keratoconjunctivitis
کراتوکونژنکتیویت‌های آتوپیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Keratoprosthesis at Labbafinejad Medical Center
نتایج عمل جراحی کراتوپروستزیس در مرکز پزشکی دکتر لبافی‌نژاد طی سال‌های 82-1374
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Congenital Cataract with Pre-existing Posterior Capsule Defect
نتایج عمل جراحی در آب‌مروارید مادرزادی با نقص کپسول خلفی عدسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Visual Outcome after Penetrating Keratoplasty for Pseudophakic and Aphakic Corneal Edema
پیش‌بینی پیامد بینایی بعد از پیوند قرنیه در بیماران مبتلا به ادم قرنیه توام با آفاکی یا سودوفاکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Success Rate and Complications of Single-plate Molteno Tube Implantation in Patients with Glaucoma
نتایج و عوارض کارگذاری شانت مولتنو تک‌صفحه‌ای در چشم‌های مبتلا به گلوکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Different Types of Ptosis at a Referral Hospital in Tehran, Iran
شیوع انواع افتادگی پلک در بین مراجعان به بیمارستان لبافی‌نژاد تهران طی سال‌های 82-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amniotic Membrane Transplantation for Congenital Distichiasis
نتایج ترمیم دیستیکیازیس مادرزادی به وسیله پیوند با پرده آمنیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Outcomes of Surgery for Double Elevator Palsy
یافته‌های بالینی و درمانی در بیماران مبتلا به فلج یک‌طرفه ماهیچه‌های بالابرنده چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Two Methods of Fascia Lata Use for Frontalis Suspension
مقایسه دو روش اسلینگ پلک فوقانی با فاشیا لاتا در درمان افتادگی مادرزادی پلک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Anxiety in Idiopathic Acute Anterior Uveitis
نقش اضطراب در بروز یووییت قدامی ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-term Vs Long-term Systemic Corticosteroid in Ocular Toxoplasmosis
اثرات تجویز کوتاه‌مدت و بلندمدت استرویید سیستمیک در درمان توکسوپلاسموز چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Captopril on Aqueous Levels of Angiotensin II in Diabetic Patients
اثر کاپتوپریل بر میزان آنژیوتانسین II مایع زلالیه در افراد مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

High Dose Intravenous Corticosteroid Versus Placebo in Recent Traumatic Optic Neuropathy
مقایسه تاثیر کورتیکواسترویید تزریقی داخل سیاهرگی با مقدار بالا و دارونما در نوروپاتی ضربه‌ای عصب بینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitreopapillary Traction in Non-arteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy
کشش زجاجیه بر سر عصب بینایی در نوروپاتی قدامی غیرآرتریتی عصب بینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early Results of Autologous Cultivated Limbal Stem Cell Transplantation in Total Limbal Stem Cell Deficiency
نتایج اولیه پیوند اتولوگ یاخته‌های بنیادی کشت داده‌شده روی پرده آمنیون در نقص کامل یاخته‌های بنیادی لیمبوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2006-1)


پرسش‌ها
پرسش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Periocular Dirofilariasis
دیروفیلاریازیس اطراف چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Familial Exudative Vitreoretinopathy
یک مورد ویتریورتینوپاتی اگزوداتیو خانوادگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Tuberous Sclerosis with Ocular Involvement
معرفی یک مورد توبروس اسکلروزیس با درگیری چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Secondary Epitheial Iris Cyst with Pus-like Precipitate: A Rare Presentation
دو مورد کیست عنبیه با تظاهر نادر رسوب ماده چرک‌مانند در داخل آن (هایپوپیون کاذب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indications for Penetrating Keratoplasty in Iran; 1994-2004
علل پیوندی نفوذی قرنیه در ایران طی سال‌های 83-1373
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Hand Dominancy and Eye Dominancy with Visual Acuity and Refractive Errors
ارتباط بین غالب بودن دست و چشم با حدت بینایی و عیب انکساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological and Immunohistochemical Evaluation of Orbital Spindle Cell Tumors
هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمی تومورهای یاخته دوکی در اربیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of Intraocular Pressure Using Schiotz vs Tono-pen Tonometers in Patients with Primary Congenital Glaucoma
هم‌خوانی تونومترهای شیوتز و تونوپن در اندازه‌گیری فشار داخل چشمی مبتلایان به گلوکوم مادرزادی اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Delayed Mustard Gas Ocular Complications with Severity of Skin, Respiratory, Hematologic, and Immunologic Complications
عوارض دیررس چشمی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با شدت عوارض دیررس پوستی، تنفسی، خونی و ایمونولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amniotic Membrane Transplantation in Trabeculectomy
نتایج کوتاه‌مدت پیوند پرده آمنیون در عمل جراحی ترابکولکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topographic Evaluation in Relatives of Patients with Keratoconus
ویژگی‌های توپوگرافیک قرینه در خویشاوندان افراد مبتلا به قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fungal Keratitis At Boo Ali Sina Hospital, Sari, Iran
شیوع کراتیت قارچی در مراجعه‌کنندگان با زخم قرنیه به بیمارستان بوعلی سینای ساری در سال1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

INTACS for Management of Keratoconus
نتایج کارگذاری حلقه‌های داخل استرومایی قرنیه (Intacs) در درمان قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Oral Prednisolone on Visual Outcomes and Complications after Scleral Buckling
تاثیر پردنیزولون خوراکی بر پیامدهای ناشی از عمل جراحی باکلینگ صلبیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Confounding Factors on the Effect of Intravitreal Triamcinolone For Refractory Diabetic Macular Edema
عوامل مداخله‌گر بر تاثیر تریامسینولون داخل زجاجیه‌ای در ادم ماکولای دیابتی مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of Blindness and Low Vision in Tehran Province, 2005
شیوع و علل نابینایی و کم‌بینایی در استان تهران، 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2005-10)


بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Traumatic Dislocation of the Globe into the Maxillary Sinus
یک مورد جابه‌جایی گلوب به داخل سینوس ماگزیلاری در اثر ضربه غیرنافذ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ciliochoroidal Melanoma Presenting as a Subconjunctival Mass
یک مورد تظاهر ملانومای بدخیم سیلیوکوروییدی با توده سیاه زیرملتحمه‌ای نزدیک لیمبوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medulloepithelioma Masquerading as Chronic Granulomatous Uveitis
مدولواپی‌تلیومای جسم مژگانی با نمای یووییت مزمن گرانولوماتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recent Advances in Treatment of Age Related Macular Degeneration
نگاهی به پیش‌رفت‌های اخیر در درمان استحاله سنی ماکولا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Botulinum Toxin Injection into Inferior Oblique Muscle for Treatment of Acquired Superior Oblique Palsy
تاثیر تزریق سم بوتولینوم در ماهیچه مایل تحتانی برای درمان فلج اکتسابی ماهیچه مایل فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radial Optic Neurotomy with and without Intravitreal Triamcinolone Injection in Central Retinal Vein Occlusion
نوروتومی شعاعی عصب بینایی با و بدون تزریق داخل زجاجیه‌ای تریامسینولون در انسداد سیاهرگ مرکزی شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reinjection of Intravitreal Triamcinolone for Refractory Diabetic Macular Edema
اثر تزریق مجدد تریامسینولون به داخل زجاجیه در ادم ماکولای دیابتی مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity
فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس و عوامل خطرساز آن در نوزادان نارس ارجاع‌شده به بیمارستان فارابی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Pachymetry using Ultrasound Vs Orbscan II in Normal and Post-LASIK Eyes
مقایسه ضخامت مرکز قرنیه براساس دو روش اولتراسوند و اورب‌اسکن II در چشم‌های عادی و لیزیک‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Clear Cornea and Scleral Tunnel Incisions for Phacoemulcification
مقایسه پیامدهای دو شیوه برش قرنیه شفاف و تونل صلبیه‌ای در جراحی فیکوامولسیفیکیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

LASIK Retreatment for Myopia and Myopic Astigmatism
درمان مجدد با لیزیک برای اصلاح نزدیک‌بینی و نزدیک‌بینی آستیگمات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Outcomes of LASIK in Myopic Eyes
نتایج بینایی لیزیک در اصلاح نزدیک‌بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diffuse Lamellar Keratitis after LASIK: Prevalence, Natural Course, and Final Visual Outcomes in Stage III or IV
میزان بروز مراحل سوم و چهارم کراتیت لایه‌ای منتشر بعد از لیزیک و دید نهایی بیماران مبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Keratoconus in Patients with Mitral Valve Prolapse
شیوع قوز قرنیه در بیماران مبتلا به پرولاپس دریچه میترال مراجعه‌کننده به بیمارستان قلب شهید رجایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Epikeratoplasty for Advanced Keratoglobus
نتایج اپی‌کراتوپلاستی در درمان کراتوگلوبوس پیش‌رفته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uncorrected Refractive Errors and Glass Coverage in Tehran
شیوع عیوب انکساری اصلاح‌نشده و میزان پوشش عینک در جمعیت شهر تهران در سال 1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of Blindness and Low Vision in Tehran Province: Methodology and Implementation Program
طراحی و اجرای مطالعه تعیین شیوع و علل نابینایی و کم‌بینایی در استان تهران در سال 84-1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 5 (2005-9)


Two Sisters with Congenital Myasthenic Syndrome: Case Report
معرفی دو خواهر مبتلا به سندرم میاستنی مادرزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Eye Eviceration due to Necrotizing Sclertitis after Ptrygium Surgery with Mitomycin C after 3 Years
یک مورد تخلیه چشم به علت اسکلریت نکروزان، سه سال بعد از جراحی ناخنک با میتومایسین-C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Keratectasia after LASIK versus PRK: A Case Report
گزارش وقوع کراتکتازی پس از لیزیک و عدم وقوع آن پس از کراتکتومی فوتورفرکتیو در دو چشم یک بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial Contamination of Donor Corneas and Corneal Storage Media Received from the Eye Bank of I.R. Iran
وضعیت محلول‌های نگه‌دارنده قرنیه و قرنیه‌های ارسالی از بانک چشم جمهوری اسلامی ایران از نظر آلودگی باکتریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Topical Cyclosporine A 2% in Management of Endothelial Corneal Allograft Rejection
استفاده از قطره سیکلوسپورین 2 درصد در درمان دفع آندوتلیومی پیوند قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Penetrating Keratoplasty for Keratoconus: Visual Outcomes and Complications
نتایج بینایی و عوارض پیوند نفوذی قرنیه در مبتلایان به قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indications for Corneal Transplantation in Labbafinejad Medical Center, Tehran, Iran
علل پیوند قرنیه در مرکز آموزشی- درمانی لبافی‌نژاد در سال‌های 81-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Two Local Anaesthetic Methods: Parabulbar Anesthesia Using PTFE Intravenous Cannula (no needle) and Retrobulbar Anesthesia in Extracapsular Cataract Surgery
مقایسه بی‌حسی موضعی به روش پارابولبار با استفاده از کانولای داخل سیاهرگی (بدون سوزن) و به روش رتروبولبار در جراحی آب‌مروارید به روش خارج کپسولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Posterior Capsular Opacification: Hydrophilic Acrylic versus PMMA Intraocular Lenses
مقایسه کدورت کپسول خلفی عدسی پس از کارگذاری لنز داخل چشمی آکریلیک آب‌دوست و PMMA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Outcomes and Ocular Survival in Open-globe Injuries
عوامل موثر در آسیب‌های باز چشمی از نظر بینایی، آناتومی و حفظ چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cyclitic Membrane in Traumatized Eyes: The Techniques and Results of Vitrectomy Surgery
نتایج برداشتن غشای سیکلیتیک ناشی از ضربه نافذ چشمی به روش ویترکتومی با ایجاد برش شعاعی در غشا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Risk Factors for Retinal Vein Occlusion in Patients Referred to a Private Clinic in Rasht, Iran
شیوع عوامل خطرساز انسدادهای سیاهرگی شبکیه در بیماران ارجاعی به یک کلینیک خصوصی در رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rhegmatogenous Retinal Detachment: Causes and Underlying Disorders
علل و عوامل زمینه‌ساز جداشدگی رگماتوژن شبکیه در بیماران عمل‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Evoked Potential in Diagnosis of Multiple Sclerosis
پتانسیل‌های برانگیخته بینایی در حوزه زمانی و حوزه بسامدی در بیماران مشکوک به اسکلروز مولتی‌پل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optic Neuritis as the First Attack of Multiple Sclerosis
نوریت عصب بینایی به عنوان اولین حمله بیماری اسکلروز مولتیپل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

گردش کار مقالات در مجله چشم‌پزشکی بینا
گردش کار مقالات در مجله چشم‌پزشکی بینا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه با دبیران مجله چشم‌پزشکی بینا
مصاحبه با دبیران مجله چشم‌پزشکی بینا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله دبیر فنی و ادبی
سرمقاله دبیر فنی و ادبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2005-7)


پرسش‌ها
پرسش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Papilledema as a Presentation of Spinal Cord Tumor: A Case Report
گزارش یک مورد ادم پاپی به دلیل تومور نخاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concomitant Optic Nerve Transection and Chorioretinitis Sclopetaria
یک مورد همراهی قطع عصب بینایی با کوریورتینیت اسکلوپتاریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Duane's Retraction Syndrome with Dry Eye
سندرم دوئن همراه با خشکی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recurrent Keratoconus after Penetrating Keratoplasty
عود قوز قرنیه پس از پیوند نفوذی قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abnormal Head Posture
وضعیت غیرطبیعی سر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Religious Fasting on Intraocular Pressure in Healthy Individuals
تاثیر روزه داری بر فشار داخل چشمی در افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wolfram Syndrome: Report of Five Cases and Review of Literature
سندرم ولفرام: گزارش پنج بیمار و مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optical Coherence Tomographic Measurement of Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Normal Human Eyes
تعیین ضخامت لایه فیبرهای عصبی شبکیه اطراف دیسک به روش OCT در افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

LASIK after Scleral Buckling Surgery
لیزیک پس از جراحی باکلینگ صلبیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laser Sub-epithelial Keratectomy Vs Laser in Situ Keratomileusis for Correction of Myopia
مقایسه دو روش جراحی لیزیک و لازک در اصلاح نزدیک‌بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Body Mass Index between Patients with Exfoliation Syndrome and Control Group
نمایه توده بدنی در مبتلایان به سندرم اکسفولیشن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of External Dacryocystorhinostomy
نتایج و عوارض عمل جراحی داکریوسیستورینوستومی بیرونی در مراکز چشم‌پزشکی یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mersilene Mesh versus Sclera as a Wrapping Material for Orbital Implant
میزان نمایان شدن ایمپلنت هیدورکسی آپاتیت با دو پوشش مش مرسیلن و صلبیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Blepharotomy versus Tarsotomy in Upper Eyelid Cicatricial Entropion
مقایسه دو روش جراحی بلفاروتومی و تارسوتومی در آنتروپیون سیکاتریسی پلک فوقانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Surgical Treatment in Cicatricial Ectropion
نتایج جراحی اصلاح اکتروپیون سیکاتریسی در مراجعه‌کنندگان به بیمارستان لبافی‌نژاد طی 10 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Culture and Proliferation of Human Limbal Stem Cells In Vitro
کشت و تکثیر یاخته‌های بنیادی لیمبوس انسان در محیط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2005-4)


پرسش‌ها
پرسش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مورد 2- واسکولیت و کاهش بینایی در یک مرد میان‌سال
مورد 2- واسکولیت و کاهش بینایی در یک مرد میان‌سال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله تصویری (Photo Essay)
مقاله تصویری (Photo Essay)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش جراحی (Surgical Technique)
روش جراحی (Surgical Technique)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic Divergence: A Rare Variant of Duane's Syndrome
دایورجنس سینرژیستی: شکل نادری از سندرم دوئن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chorioretinitis Sclopetaria: A case report
گزارش یک مورد کوریورتینیت اسکلوپتاریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Subretinal Fibrosis and Uveitis: A Case Report
معرفی یک مورد فیبروز زیر شبکیه و یووییت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral Bacterial Keratitis following Photorefractive Keratectomy Case Reports with Review of Literature
گزارش دو مورد کراتیت باکتریایی دوطرفه به دنبال کراتکتومی فوتورفرکتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surgically Induced Astigmatism in Sutureless Phacoemulsification Cataract Sugery with Clear Cornea Versus Small Scleral Incisions
مقایسه آستیگماتیسم ناشی از جراحی آب‌مروارید به روش فیکوامولسیفیکیشن بین دو شیوه برش کوچک بدون بخیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Outcomes of Keratorefractive Surgery for Management of Postkeratoplasty Astigmatism in Keratoconus
نتایج جراحی کراتورفرکتیو در اصلاح آستیگماتیسم بعد از پیوند قرنیه در چشم‌های مبتلا به قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Trabeculectomy on Cataract Formation or Progression
اثر عمل ترابکولکتومی بر پیدایش یا پیش‌رفت کدورت عدسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Trabeculectomy with and without Releasable Suture
بررسی مقایسه‌ای نتایج و عوارض عمل ترابکولکتومی با و بدون بخیه موقت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Features and Results of Surgery for Duane’s Retraction Syndrome
نمای بالینی و نتایج جراحی در مبتلایان به سندرم دوئن در بیمارستان لبافی‌نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Complications of Hydroxyapatite Pegging: Comparison of Polycarbonate Versus Titanium Pegs
شیوع عوارض پگ‌گذاری هیدروکسی آپاتیت در دو نوع پگ پلی‌کربنات و تیتانیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deep Vitrectomy for Diabetic Macular Edema Associated with Taut and Thickened Posterior Hyaloid
تاثیر ویترکتومی عمیق بر ادم دیابتی ماکولا در بیماران دارای هیالویید خلفی سفت و ضخیم‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agreement Between Quantitative Analysis of Fundus and Angiographic Images by Photoshop Software and Clinical Judgment
مقایسه ارزیابی کمیتی توسط نرم‌افزار فوتوشاپ و قضاوت بالینی در عکس‌های رنگی و آنژیوگرافی شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intravitreal Triamcinolone for Refractory Diabetic Macular Edema: A Randomized Climical Trial
تزریق داخل زجاجیه‌ای تریامسینولون در ادم ماکولای دیابتی مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characteristics of Patients with Central Retinal Artery Occlusion in an Iranian Tertiary Eye Center
ویژگی‌های مبتلایان به انسداد سرخرگ مرکزی شبکیه در مراجعان به بیمارستان فارابی طی سال‌های 82-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر مقاله "نتایج عمل جراحی Jensen در فلج کامل عصب ششم مغزی
نقدی بر مقاله "نتایج عمل جراحی Jensen در فلج کامل عصب ششم مغزی
| [Abstract-FA] | [XML] |

سرمقاله سردبیر
سرمقاله سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2005-1)


پرسش‌ها
پرسش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مورد 2- یک مورد تومور بزرگ ملانوم
مورد 2- یک مورد تومور بزرگ ملانوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case of Proteus Syndrome with New Ophthalmic Presentation
گزارش یک مورد سندرم پروتئوس با تظاهرات منحصر‌به فرد چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Partial Agenesis of Inferior Rectus Muscle: A Case Report
گزارش یک مورد آژنزی نسبی ماهیچه راست تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Regrafts for Correction of Post-Keratoplasty Anisometropia and High Astigmatism in two Patients with Keratoconus
دو مورد پیوند مجدد قرنیه در مبتلایان به قوز قرنیه جهت اصلاح آمتروپی و آستیگماتیسم بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Accommodation Lag and It's Signs and Symptoms in Some Young Females
تاخیر تطابق و علایم و نشانه‌های همراه در گروهی از دختران 20 تا 25 ساله دانشکده پزشکی زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Mersilen Mesh for Wrapping of Hydroxyapatite (HA) Orbital Implant: A New Procedure with Low Complications
استفاده از مش مرسیلن به عنوان پوشش هیدروکسی در ایمپلنت اوربیت: روشی جدید با عوارض کم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Injection of Mitomycin-C in Nasolacrimal Duct for Treatment of Partial Nasolacrimal Duct Obstruction
تزریق داخل مجرایی میتومایسین-C جهت درمان انسداد نسبی مجرای اشکی در بزرگ‌سالان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Jensen Procedure in Patients with Complete Sixth Nerve Palsy
نتایج عمل جراحی Jensen در فلج کامل عصب ششم مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Bacterial Endophthalmitis by Nested- PCR in Comparison with Routine Microbiological Culture
تشخیص آندوفتالمیت‌های باکتریایی به روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در مقایسه با کشت هوازی میکروب‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ocular Ultrasonography in Prediction of Deep Vitrectomy Findings
حساسیت و اختصاصی بودن سونوگرافی چشم در پیش‌بینی یافته‌های حین عمل ویترکتومی عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitrectomy in Giant Retinal Tear: Anatomic Results and Influencing Factors
نتایج آناتومیک ویترکتومی در پارگی وسیع شبکیه و عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Posterior Segment Complications Following Laser Assisted In Situ Keratomileusis (LASIK): A Report of 5 Cases
پنج مورد عوارض سگمان خلفی به دنبال لیزیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tear Secretion and Tear Film Instability after Laser in Situ Keratomileusis Vs Laser Assisted Subepithelial Keratectomy
مقایسه ترشح اشک و ناپایداری فیلم اشکی بعد از جراحی لیزیک و لازک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Two Techniques: Photorefractive Keratectomy versus Laser in Situ Keratomileusis for Low Myopia
مقایسه دو روش PRK و لیزیک در درمان نزدیک‌بینی خفیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual Outcomes and Complications of Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation
گزارش نتایج و عوارض عمل فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Levodopa-Carbidopa on Visual Function in Patients with Recent Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy
تاثیر لوودوپا-کاربی‌دوپا بر بهبود بینایی در مبتلایان به نوروپاتی ایسکمیک غیرآرتریتی قدامی تازه حادث‌شده عصب بینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Patterns of Uveitis in an Iranian Tertiary Eye Care Center
الگوهای بالینی یووییت در بیماران ارجاعی در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سردبیر محترم مجله بینا
سردبیر محترم مجله بینا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمقاله سردبیر
سرمقاله سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2004-10)


پرسش‌ها
پرسش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مورد 2- گزارش یک مورد تومور پاراگانگلیوما در اوربیت
مورد 2- گزارش یک مورد تومور پاراگانگلیوما در اوربیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
بازآموزی مداوم چشم‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of 2 Cases of Acanthamoeba Keratitis using Confocal Scan and their Successful Medical Treatment
تشخیص دو مورد کراتیت آکانتامیبایی با اسکن کانفوکال و درمان موفق آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alport Syndrome: Report of Three Cases in one Family
سندرم آلپورت: گزارش سه فرد مبتلا از یک خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angioid Streaks and Skin Lesions in a Patient with β Thalassemia: A Case Report
گزارش یک مورد آنژیویید استریک همراه با اختلالات پوستی در بیمار مبتلا به بتا تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acute Myopia Secondary to Usage of Topiramate: A Case Report
گزارش یک مورد نزدیک‌بینی حاد ثانویه به مصرف توپیرامات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Graft Rejection: Mechanism, Clinical Manifestations, Diagnosis, and Treatment
دفع پیوند قرنیه: سازوکار، علایم بالینی، تشخیص و درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transvitreal Optic Neurotomy: A New Treatment Option for Central Retinal Vein Occlusion
نوروتومی عصب بینایی از طریق ویترکتومی به عنوان گزینه درمانی جدید در انسداد سیاهرگ مرکزی شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Fibrovascular Ingrowth between Primary and Secondary Orbital Implants
مقایسه سرعت رشد بافت فیبرووسکولار در ایمپلنت‌های چشمی اولیه و ثانویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Presence of Pigment Granules in the Vitreous and Retinal Breaks in Patients with Acute Symptomatic Posterior Vitreous Detachment
ارزش مشاهده پیگمان در زجاجیه قدامی در ارتباط با وجود گسست شبکیه در بیماران دچار نشانه‌های جداشدگی زجاجیه‌ای خلفی حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Scleral Buckling with and without Retinopexy for Rhegmatogenous Retinal Detachment
نتایج عمل باکلینگ اسکلرا با و بدون استفاده از رتینوپکسی در جداشدگی رگماتوژن شبکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Posterior Subtenon Triamcinolone Injection for Refractory Diabetic Macular Edema
تاثیر تریامسینولون تزریقی زیرتنونی خلفی بر ماکولوپاتی دیابتی شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Glaucoma among Peptic Ulcer Patients with or without Helicobacter Pylori Infection
شیوع گلوکوم در بیماران مبتلا به زخم گوارشی غیرآلوده و آلوده به هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

PCR in the Diagnosis of Intraocular Tuberculosis; a Report of 13 Cases
ارزش PCR در تشخیص سل داخل چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Graft-Recipient Disparity on Refractive Outcomes in Keratoconus
تاثیر اختلاف اندازه قرنیه دهنده و گیرنده پیوند بر میزان عیب انکساری در قوز قرنیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Corneal Thickness Changes after Soft Contact Lens Removal
تغییرات ضخامت قرنیه بعد از برداشتن لنز تماسی نرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prophylactic Topical Steroids Prior to LASIK for Prevention of Diffuse Lamellar Keratitis (DLK)
تاثیر استرویید موضعی در پیش‌گیری از کراتیت لایه­ای منتشر پس از لیزیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short-term Results of Iris-claw Phakic Intraocular Lenses for Myopia
نتایج اولیه لنزهای داخل چشمی متصل به عنبیه (Iris-claw) در اصلاح نزدیک‌بینی متوسط تا شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence and Knowledge of Contact Lens Wear among Highschool Girls in Tehran
شیوع استفاده از لنزهای تماسی و میزان آگاهی مربوط به آن‌ها در دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles